یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

آفات بادمجان- مگس سفید

مگس سفید Bemisia tabaci 
•    نام محلی: دیشوو، پتوک
•    علائم: ایجاد عسلک روی سطح برگ به علت تغذیه آفت،
                  خسارت ثانویه قارچ فوماژین (دوده سیاه) در محل ترشح عسلک 
•    زمان فعالیت: از ابتدا تا آخر فصل کشت 
•    درصد خسارت: در صورت عدم کنترل خسارت بالا می باشد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: آفات مهم بادمجان- کرم های برگخوار

•    مبارزه غیر شیمیایی: استفاده از کارت زرد با فاصله 10 متر،  حذف علفهای هرز
                مهمترین پارازیتوییدها و دشمنان طبیعی مگس سفید عبارتند از : زنبور Encarsia formosa، کفشدوزک سیاه Delphastus pusillus  و سن های شکارگر خانواده Anthocoridae 
•      مبارزه شیمیایی: سموم سیستمیک مثل پروتئوس (یک در هزار)، موونتو (0.5 در هزار)، آکتارا (0.3 در هزار)