اهمیت پرورش کرم ابریشم و تولید پیله

تامین اشتغال 
-  تامین اشتغال موسمی به خصوص در دورانی که کشاورز به لحاظ کاهش فعالیتهای کشاورزی فرصتهای بیکاری در اختیار داشته واز این راه می تواند ازآن بهره گیری نماید.
-  تامین اشتغال برای آن بخش از نیروی انسانی بالقوه (سالخوردگان ونوجوانان) در روستاها که قدرت اشتغال در فعالیتهای سنگین کشاورزی را نداشته و یا بازده اندکی دارند. 
- تامین اشتغال برای بخشی از نیروی روستائیکه به لحاظ محدودیت منابع امکان فعالیت کشاورزی را نداشته وبهکارهای یدی مشغول هستند.
- ایجاد اشتغال در مناطق روستائیاز طریق توسعه فعالیتهای روستائی مربوط به صنایع ابریشم کشی و بافندگی ابریشم.
- فراهم آوردن شرایط رونق بیشتر صنایع قالیبافی و افزایش اشتغال روستائی و شهری.
- ایجاد اشتغال  فرعی و جنبی برای خانواده کارگرانی که در مناطق صنعتی به کار اشتغال دارند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نیاز های زیستی غیر آب وهوائی محصول

  کسب در آمد:
- تامین نقدینگی سریع برای مواقعی از سال که محصول جدید کشاورزی هنوز به دست نیامده و منابع مالی و نقدینگی کشاورزان نیز به حداقل رسیده و شرایط دشوار زندگی ممکن است آنها را ناگزیر از فروش سلف محصول به قیمتهای نازل نماید.
- تامین در آمد برای سالخوردگان ونوجوانان که به لحاظ عدم امکان اشتغال در فعالیتهای اصلی کشاورزی فاقد درآمد هستند و اغلب سربار نیروی فعال روستائی می باشند.
- تامین درآمد برای بخشیاز افراد بیکار روستاها و یا خوش نشینانکه فعالیتکشاورزی نداشته ومنحصراً از طریق فعا-لیتهای خدماتی امرار معاش می کنند.
- تامین درآمد بیشتر برای مشاغل پیله خشک کنی، ابریشم کشی، ابریشم بافی و سایر مشاغلی که برای حفظ و نگهداری و تجارت پیله و ابریشم در مناطق به وجود خواهد آمد.
- ایجاد درآمد جنبی برای خانواده کارگران صنعتی شاغل در تاسیسات بزرگ  فنی کشور.
  جلوگیری از مهاجرت روستائیان
- تامین زمینههای اشتغال نوغاندارای و فراهم آوردن امکانات مالی لازم در حدی که از مهاجرت کشاورزان به شهرها جلوگیری کند.
- ایجاد وابستگی های مالی و شغلی برای نیروهای که امکان کشاورزی ندارند و در روستاها ساکن هستند.
-  تامین امکانات رفاهیلازم در روستاها از طریق افزایش امکانات مالیکشاورزان و ایجاد جاذبه های لازم برای جلوگیری از مهاجرت.
- ایجاد جاذبه های مالی و شغلی لازم برای بازگشت کشاورزانی که به شهرها مهاجرت می کنند. 

سایر مطالب مفید در کشتیار: تاریخ‌های کاشت و برداشت برنج


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان