برداشت و عملکرد محصول کدو

زمان برداشت گیاه به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد. میوه ها از اواسط مرداد ماه به تدریج می رسند . با رسیدن میوه ها برگ ها و ساقه ها خشک می گردند. هنگامیکه ۷۰تا۷۵ درصد میوه ها رسیدند آنها را باید جمع آوری کرد. پس از جمع آوری میوه ها آنها را شکسته و دانه های داخل آن را خارج می کنند. سپس آنها را در دمای مناسب ۳۰تا۳۵ درجه سانتیگراد خشک می کنند. رطوبت مجاز در دانه های خشک شده ۱۲ درصد است. دانه های خشک شده را باید در کیسه های ۴۰تا۵۰ کیلویی بسته بندی و در مکان خنک و خشک نگه داری کرد. عملکرد بذر بسته به شرایط اقلیمی و خاکی معمولاً ۸۰تا۱۵۰ تن میوه کدو در هر هکتار می باشد ، که از این مقدار ۹۰۰تا۱۵۰۰ کیلوگرم دانه بدست می آید.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل و شرایط کاشت کدو