بیماری های گردو - بیماری آنتراکنوز


عامل بیماری آنتراکنوز Jnomonia leptostyea قارچی است که در بهاربسیار سرد و مرطوب، یا در اواخر تابستان وقتی که دمای هوا پایین می افتد و رطوبت بالا می رود بیشتر ظاهر می شود. برگ درخت گردو حساسترین اندام آن است و اغلب زودتراز سایر اندام های درخت به این قا رچ آلوده می شو د. اولین علائم ظاهری روی برگ ،لکه های نامنظم خاکستری تا قهوه ای رنگ با حاشیه قهوه ای سوخته و ابعاد نسبتا بزرگی است که روی برگ درخت گردو ظاهر و سبب ریزش برگها ی زرد قبل از خزان می شود. علامت ظهور و خسارت این قارچ روی شاخه ها ، لکه های دراز تر و فرو رفته تری است در هنگام طغیان و شدت آلودگی ،لکه های گردو ،قهوهای و سیاه رنگی فقط روی پوست سبز گردو ظاهر می شوند که اندازه میوه را کوچک و مغز گردو را نارس نگه می دارد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: بیماری لکه برگی گردو

مبارزه برای جلوگیری از گسترش بیماری برگهای ریخته شده باید جمع آوری و سوزانده شوند. برای مبارزه با این قارچ سمپاشی بازینب یا کاپتان (0.001) هنگام ظهور برگها ضروری است و بعد از سمپاشی دوم وسوم نیز با فواصل دو هفته یکبار باید صورت گیرد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو