استرس گرمايي و استرس اكسيداسيوني

عموماً استرس گرمايي توليد راديكال‌هاي آزاد را زياد كرده و منتهي به استرس اكسيداسيوني مي‌شود. در گاوهاي شيري استرس اكسيداسيوني اثر منفي بر ايمني و توليد مثل داشته و سبب افزايش بروز ورم پستان و افزايش تعداد سلول‌هاي بدني، كاهش باروري، افزايش مرگ و مير رويان، افزايش جفت ماندگي و زايش زودتر از موقع و در نهايت اثر بر وزن زنده گوساله‌ها، مرگ و مير و كاهش سلامتي شود (جدول 13).

تلیسه های دارای استرس    کنترل    پارامتر
32.2    21.1    دماي بيروني (°C)
40    38.5    دماي ركتوم تليسه (°C)
105.3    47.3    دفعات تنفس( در دقيقه)
0    48    نرخ آبستني (درصد)

با کشتیار بیشتر بدانیم: استرس گرمایی و اثر آن بر رنگ گوشت دام

وجود راديكال‌هاي آزاد كه منتهي به واكنش‌هاي اكسيداسيوني در ارگانيسم مي‌شود، فيزيولوژيكي است. اين يك مكانيسم طبيعي از دفاع عليه باكتري است و در فعاليت‌هاي سلول نرمال وجود دارد. ولي اين واكنش‌هاي اكسيداسيوني بايد تحت كنترل باشد. مكانيسم آنتي‌اكسيدان‌هاي طبيعي بر اساس دو اصل زير مي‌باشد:
 ● خنثي سازي راديكال‌هاي آزاد. اين در مورد آنتي‌اكسيدان‌هاي مانند ويتامينE ، C ، پلي فنل‌ها، كاروتنوئيدها و غيره مي‌باشد .
●  كاهش مولكول‌هاي اكسيد شده كه مديون سيستم آنزيمي مانند گلوتاتيون پراكسيداز مي‌باشد.
فاكتورهاي متفاوت استرس‌زا مانند گرما، اشعه ماوراء بنفش، سموم ويژه، التهاب، عفونت و غيره مي‌توانند يك اختلال در تعادل اكسيداسيوني ايجاد كرده كه منتهي به استرس اكسيداسيوني مي‌شود و در نهايت منجر به ناهنجاري در فعاليت‌ها، سلامتي و زندگي سلول‌هاي تحت تاثير قرار گرفته، مي‌شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش و تاثیر دما در پرورش دام سبک

سلنيوم درشكل آلي همراه با اسيدآمينه مي‌باشد و نقش مهمي در تعادل آنتي‌اكسيداني داشته و سلول‌ها را از آسيب محافظت مي‌كند. تحقيقات نشان داده است كه ميزان فعاليت آنتي‌اكسيداني سلنوآنزيم به وضعيت سلنيوم و مصرف جيره دارد، بنابراين لزوم افزودن سلنيم به جيره مشخص مي‌شود.