استفاده از بافرها در سم پاشی


بافرها ترکیبات شیمیایی هستند که خاصیت اسیدی داشته و هنگامی که به تانکر حاوی آب قبل از اضافه کردن آفت¬کش¬ افزوده شوند

بافرها ترکیبات شیمیایی هستند که خاصیت اسیدی داشته و هنگامی که به تانکر حاوی آب قبل از اضافه کردن آفتکش افزوده شوند، باعث پیشگیری از شکسته شدن آفتکش میشوند. بافرها تا حدی از هدر رفتن سم توسط تبخیر هم جلوگیری میکنند؛ بعبارتی اضافه کردن بافرها به محلول آفتکش در صورت پاشش روی درختان، ماندگاری بیشتری به سم داده و تا حدی از تبخیر آفتکشبر اثر حرارت خورشید جلوگیری میکنند. بافرها موجب میشوند که pH تا حد  شش کاهش پیدا کند. میزان اضافه کردن بافر بستگی به عواملی چون pH آب، حجم آب درون تانکر و میزان غلظت بافر دارد. روی برچسب بسیاری از آفتکشهای خارجی برخلاف آفتکشهای ایران درجه یا میزان هیدرولیز شدن سم در pH های مختلف درج شده است و کشاورز با توجه به درجه هیدرولیز شدن آفتکش، میتواند آفتکش را انتخاب کند.

با کستیار بهتر بکاریم: نقش سختی آب در سم پاشی

درجه هیدرولیز یا شکسته شدن سموم در آب به زمانی اطلاق می شود که ۵۰ درصد یک سم هیدرولیز یا شکسته شود (نیمه عمر). بعنوان مثال این زمان برای دیمتوات (Dimethoate) در ۹=pH برابر با  یک ساعت است، بعبارت ساده تر در pH برابر  نه، آفتکش دیمتوآت بعد از گذشت یک ساعت ۵۰ درصد خاصیت خودش را از دست داده و هیدرولیز میشود. این در حالی است که در pH برابر با  شش هیچ مشکلی برای این سم پیش نیامده و آفتکشخاصیت خودش را حفظ میکند. این مثالها لزوم استفاده از تنظیم کننده اسیدیته را برای اصلاح آب، قبل از ریختن آفتکشدر مخزن روشن میسازد. تنظیم کننده اسیدیته با ترکیبی ویژه از مواد بافر، بدون هیچ خطری، PH آب تانک را در محدوده مناسب تنظیم و تا زمان حضور آفتکش روی برگ از آن محافظت میکند، همچنین با مواد کمکی خاص، آثار سوء سختی آب و تبخیر آفتکش در زمان پاشیدن و روی برگ را کاهش داده و به نفوذ و پایداری آن کمک مینماید.

سایر مطالب مفید در کشتیار: بیماری های مهم گندم در کردستان

pH  مناسب در سمپاشی و محلول پاشی بین  چهار تا شش است که بیشتر آب های ایران pH بالای  هفت  تا نه را دارند، از این رو حتما باید از PH کنترلرها استفاده کرد، زیرا بیشترین مشکل در سمپاشی و محلول پاشی در کشور ما به دلیل رعایت نکردن این نکته بسیار ساده است.
توصیه استفاده از نرم کننده های آب درشرایط زیر:
روی برچسب آفتکش توصیه شده باشد.
برچسب آفتکش کیفیت آب را مشخص کرده باشد (مثال دامنه pH آبی که با آفتکش مخلوط میشود).
  pH بین چهار تا هفت برای حشرهکشها، قارچکشها و بیشتر علفکشها لازم است.