میگوی ببری سبز penaeus semisulcatus

بدن این گونه باند هایی رنگی دارد که این باند ها بصورت اریب یا متقاطعند. درایران مطالعات فراوانی برروی این گونه برای پرورش صورت گرفته است که هم اکنون نیز ادامه دارد؛ اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره شرایط زیستی آن دردست نیست.
درجه حرارت 24تا34 درجه سانتی گراد وشوری 15تا28 جزء در هزار برای پرورش این گونه مناسب است.
نکته: از آنجا که این گونه نسبت به تغیرات شوری مقاوم واز سازگاری مناسبی در نقاط مختلف برخوردار است، گونه پرورشی مناسبی تشخیص داده شده است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: میگوی موزی