نشاء‌کاری برنج مازندران

عمق مناسب نشاء‌کاری

عمق مناسب نشاء 2 تا 3 سانتی‌متر است. نشاء هر چه عمیق‌تر کاشته شود پنجه‌دهی آن به تأخیر می‌افتد و تعداد پنجه‌ها کاهش می‌یابد. پنجه‌ها معمولاً 7 تا 10 روز پس از نشاءکاری بوجود می‌آید.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نگهداری نشاء برنج در خزانه

ارتفاع آب بعد از نشاءکاری

ارتفاع آب در مرحله پاگیری نشاء (7 تا10 روز بعد از نشاء) باید زیاد و در حد 5 تا 7 سانتی‌متر باشد؛ ولی از ابتدا تا حداکثر پنجه‌دهی، ارتفاع آب باید کم و در حد 3 تا4 سانتی‌متر باشد. از آن جا که تفاوت دمای شب و روز در پنجه‌دهی موثر است، باید ارتفاع آب کم بوده تا تفاوت دما شب و روز زیاد شود. بهترین دما برای پنجه‌دهی در روز 31 درجه و در شب 19 درجه سانتی‌گراد است.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی برنج