پروانه مینوز برگ مرکبات

پروانه مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella)
مشخصات و زیست‌شناسی:
این حشره در مناطق گرمسیر و در تمام فصول سال فعال است. هر کجا که سرمای زمستانه وجود داشته باشد زمستان را به صورت حشرات کامل در زیر برگ‌های خشک وپناهگاه‌های دیگر به سر می‌برد. حشرات کامل معمولاً تخم‌های خود را در سطح زیرین برگ و در داخل پارانشیم قرار می‌دهند. دوره جنینی تخم 2 تا 13روز به طول می‌انجامد.
 لاروها پس از خروج، زیر کوتیکول برگ دالان‌های کج و معکوج ایجاد می‌کنند. دوره لاروی آین آفت بین 5 تا 23 روز و شفیرگی 5 تا24 روز به طول می‌انجامد. طول دوره رشدی حشره متناسب با درجه حرارت و از2 تا 8 هفته متغیر بوده و می تواند سالانه 8 تا 11 نسل داشته باشد.
خسارت:
پروانه‌های مینوز بیشترین خسارات را در نهالستان‌های مرکبات ایجاد می‌کنند. روی درختان مسن اهمیت چندانی ندارد. گاهی برگ‌های جوان را مانند شته لوله می‌کند و یا در بعضی از قسمت‌ها خشکیدگی ایجاد می‌نمایند. هرس شاخه‌های آلوده از تراکم نسل بعدی آفت می‌کاهد.
کنترل بیولوژیکی: در حال حاضر زنبورهای Pnigalio sp ،Baryscapus sp و Tetrstichus spاز جنوب ایران و زنبورهای Pnigalio sp.وChrysocharis sp از شمال‌کشور گزارش شده‌اند که میزان کارایی زنبورها در کنترل آفت در دست بررسی می‌باشد.
کنترل شیمیایی:
از آنجائی که خسارت عمده این آفت در خزانه‌های بذری، انتظار و پیوندی مرکبات و همچنین باغ‌های جدید الاحداث به وقوع می‌پیوندد، بنابراین سم‌پاشی روی درخت‌های مسن توصیه نمی‌گردد.

برای کنترل شیمیایی در حال حاضر از سموم حشره‌کش کونفیدور و ورتیمک به نسبت 5/0 در هزار استفاده می‌شود. به دلیل آن که دوره کامل شدن یک نسل بسیار کوتاه می‌باشد، سم‌پاشی باید با ظهور اولین علائم خسارت انجام گیرد. معمولاً سم‌پاشی هر 10 تا 15 روز یک‌بار و تا اواخر زمان فعالیت آفت صورت می‌پذیرد

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات