سختی کربناتی و غیر کربناتی آب کشاورزی


سختی کربناتی، بخشی از سختی آب است که به وجود کربنات¬ها و بی کربنات¬های کلسیم، منیزیم، آهن و ... در آن مربوط است.

سختی کربناتی، بخشی از سختی آب است که به وجود کربناتها و بی کربناتهای کلسیم، منیزیم، آهن و ... در آن مربوط است. سختی غیر کربناتی، بخشی از سختی آب است که از نمکهای انحلال پذیر دیگر مانند سولفاتها، کلریدها، نیتراتهای کلسیم، منیزیم، آهن ... موجود در آب ناشی میشود. سختی موقت و سختی دائم: سختی موقت آب، بخشی از سختی آب است که از وجود  بی کربناتهای کلسیم، منیزیم و آهن در آن ناشی میشود و میتوان با جوشاندن و یا استفاده از مواد سختیگیر آن را برطرف کرد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: ‌اصلاح شرایط  ‌و‌ کيفيت‌آب‌‌‌ ‌سمپاشی

سختی دائم آب به وجود نمکهایی غیر از بی کربنات فلزهای موجود در آب مربوط است و با عمل جوشاندن آب از بین نمیرود، بلکه برای از بین بردن آن باید از مواد شیمیایی مناسب و یا جاذب هائی که معمولا هزینه بالائی دارد استفاده کرد.