پنج شنبه، 14 مرداد 1400

گرده، محصول جانبی زنبور عسل

گرده گل چيزی جز سلولهای جنسی نر گياهان گلدار نيست و گرده هر گياه فقط مادگی همان نوع گياه را بارور کرده و توليد بذر و ميوه میکند. زنبورعسل اين گرده ها را جمعآوری و برای تغذيه خود و نوزادان به کندو حمل و در سلولهايشان انبار میکند. درگرده گل تمام موادغذايی موردلزوم زندگی زنبورعسل مثل پروتئينها، چربیهاوموادمعدنی وهمچنين انواع ويتامينهاوجوددارد. گرده گل عمرزنبورهارازيادترکرده وباعث رشدغددترشحی شده و ترشحاتشان را زياد میکند. مقدارمصرف گرده گل يک جمعيت متوسط در سال در حدود ٣٥کيلوگرم محاسبه شده است. زنبورکارگر برای جمعآوری گرده گل ابتدا خودراروی پرچم میکشاندوبا آرواره های خودبساکها را فشرده میکند، و با ترشحات بزاق آغشته کرده تا دانه های گرده خيس و چسبناک شوند و آنگاه گرده هارا توسط سبدکه در سومين جفت پای عقبی قراردارد، به کندو حمل کرده ودرداخل سلولها انباشته و آنها را در آنجا ذخيره میکند. در ادامه: بره موم، محصول جانبی زنبور عسل


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری