دلایل بروز بیماری در میگو

1- اختلاف زیاد دمایی بین صبح و عصر
2- حضور عامل بیماریزا و آلوده بودن آب
3- حضور موجودات هرز
عوامل عمده‌ای که باعث بروز بیماری در میگو می‌گردد:
1- وجود آفلاتوکسین (سم قارچهای آسپرژیلوس) در غذا
2- در معرض قرار گرفتن میگوها در آب استخرهای حاوی لای و  لجن در کف
3- استفاده از غذای فاسد بخصوص پس از نگهداری در درجه حرارتهای بالا
4- وجود مواد آلی فراوان و مقادیر کم اکسیژن محلول در آب در اثر آماده‌سازی نامناسب استخر 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: سموم زیستی در پرورش میگو