جدیدترین توصیه های فنی سویا


آخرین توصیه های پرورش سویا بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/03

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• با توجه به قرار داشتن مزارع سویا در مرحله غلاف دهی نسبت به انجام آبیاری منظم دوره ای در مزارع خود اقدام نمایید.