جدیدترین توصیه های فنی سویا


آخرین توصیه های پرورش سویا بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/13

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• محلول پاشی مزارع سویا با کود پتاس جهات مقاومت به سرما