گیاه شناسی محصول مرکبات

کلیه میوه هایی که مرکبات نامیده می شوند از خانواده روتاسه  و زیر خانواده آورانتوییده  هستند. این زیر خانواده بیش از 33 جنس مختلف دارد که تنها 3 جنس آن  پونسیروس ، فورچونلا  و سیتروس  جنبه اقتصادی دارند و در کشورهای تولید کننده مرکبات از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
در درختان مرکبات گل های نر و ماده روی یک پایه هستند، گرده افشانی به طور طبیعی و به وسیله باد و حشرات انجام می شود. دوره گرده افشانی موثر 2 تا 5 روز پس از باز شدن کامل گل است. دمای مناسب برای گرده افشانی 16 تا 22 درجه سانتی گراد است. یکی از ویژگی های مرکبات بکرزایی است. این پدیده در گروه ارقام پرتقال های واشنگتن ناول، نارنگی، پرتقال خونی و ... به طور منظم دیده می شود.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: ویژگیهای مهمترین ارقام پرتقال

چند جنینی از دیگر ویژگیهای مرکبات است و ممکن است از یک بذر 3 تا 5 نهال سبز شود که برخی از آنها تمام صفات مادری را نیز دارند و برخی به دلیل تفرق صفات ویژگی های مادری را ندارند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی مرکبات