چهارشنبه، 13 اسفند 1399

تاریخچه تولید عسل در ایران

زنبورداری در ايران سابقه قديمی دارد. در دورهی هخامنشيان نگهداری زنبورعسل در ايران رواج داشته و ازعسل به عنوان يک ماده شيرين غذايی و دارويی استفاده میکرده اند، پيدا شدن دشنه مفرغی درلرستان منقش به شکل زنبورعسل و متعلق به ١٢٠٠ سال قبل ازميلاد معرف قدمت آشنايی ايرانیها با اين حشره مفيداست. با پيشرفت پرورش زنبورعسل دراروپا و آمريکاو باورود کندوهای مدرن و ملکه های هيبريد به کشور (١٣٣٥ به بعد) علاقه مندانی در نقاط عسل خيز کشور به ايجاد واحدهای بزرگ صنعتی پرورش زنبورعسل توجه کردند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش زنبور عسل درکشاورزی و محيط زيست