راهکارهای مقابله با تنش گرمایی در دام

نوع پدیده

راهکارهای مقابله

افزایش دما

و

استرس

گرمایی

 1. افزایش خوراک دهی به 4 تا 6 مرتبه در روز
 2. تامین آب آشامیدنی خنک و کم نمک
 3. افزایش کیفیت خوراک
 4. طراحی سایه بان بالای آخور
 5. جلوگیری از افزایش بیش از حد پروتئین در جیره(18 درصد یا کمتر)
 6. مخازن آب نزدیک به آخور باشد تا دفعات مصرف آب افزایش یابد.
 7. کاهش فیبر اضافی در غذا در ماههای گرم سال
 8. کاهش نسبت علوفه به کنسانتره
 9. ایجاد سایبان بر روی اصطبل ها، آخور، آبشخور، بازگذاشتن دور تا دور اصطبل(4/5 3/5مترمربع سایبان برای هر گاو)
 10. نظافت تابستانی رعایت شود و پره های فن ها را از گرد و غبار پاک کنید.
 11. استفاده از پنکه یا کولر در سالن شیر دوشي و مصرف آب سرد بلافاصله پس از دوشش.
 12. کاهش زمان انتظار قبل از شیر دوشی؛ کاهش تعداد گاو در هر گروه شیر دوشی.
 13. هواکش با زاویه30 درجه به سمت پایین نصب گردد.
 14. کنترل مگس
 15. استفاده از بیکربنات سدیم (جوش شیرین) براي پیشگیري از اسیدي شدن محیط شکمبه
 16. استفاده از نیاسین به میزان 6 گرم در روز به ازای هر دام به عنوان یک ماده افزودنی
 17. نسبت 3 به 1 پتاسیم به سدیم در جیره حفظ گردد.
 18. از بروز هر نوع تنش در گله خودداري نمایید.
 19. جایگاه انتظار شیردوشی بهترین مکان خنک سازی هستند که باید توسط هواکش، پنکه و مه پاش ها دمای بدن دام را کاهش
 20. تغذیه دامها در ساعات خنک روز صورت پذیرد (صبح ها و عصرها).
 21. در استرس گرمایی تعادل اسید و باز بدن بهم میخورد استفاده از الکترولیت ها در این مواقع مفید است.

 

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری