جدیدترین توصیه های فنی فندق


آخرین توصیه های پرورش فندق بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/05/26

استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی:

• در صورت لزوم مبارزه با سوسک ساقه خوار و پوست خوار درختان میوه