شانکر عمیق پوست گردو

شانکر عمیق پوست گردو Erwinia rubrifaciens
شکافهای طولی بزرگ در روی پوست تنه و شاخه ها از علائم خارجی بیماری شانکر است. از محل این شکافها مخلوطی از شیره گیاهی و باکتری عامل بیماری خارج می شود. ترشحات باکتری به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره در می آید و بعد از خشک شدن به نظر می رسد که از محل شکافها خون خارج شده است. باکتری عامل بیماری بجز زمستان در تمام طول سال می تواند گردو را آلوده کند. مبارزه شیمیایی نمی تواند این بیماری را کنترل کند لذا باید روش های پیشگیری رعایت شود. به دلیل اینکه بیماری شانکر با کاهش رشد همراه است لذا نگه داشتن درخت در شرایط خوب با استفاده از تدابیر زراعی ضروری است. با استفاده از تا نسیو متر باید زمان و مقدار مناسب آبیاری تعیین گردد. بعلاوه باید از زخمی شدن شاخه ها در هنگام برداشت نیز جلوگیری شود. 

با کشتیار بیشتر بدانیم: پوسیدگی ریشه و طوقه گردو ناشی از قارچ

بیماری شانکر پوستی (شانکرباکتریایی) گردو یکی از مهمترین بیماری‌های خسارت‌زا بوده و در شرایط محیطی مناسب (دما و رطوبت بالا) به عنوان یک عامل جدی، درختان گردو را تهدید می‌نماید.

شکاف های تولیدی بزرگ در روی پوست تنه و شاخه از علایم خارجی بیماری شانکر است از محل این شکاف‌ها و مخلوطی از شیره گیاهی و باکتری عامل بیماری خارج میشود ترشحات باکتری به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره در می آید و بعد از خشک شدن به نظر می‌رسد که از محل شکاف خون خارج شده است باکتری عامل بیماری به جز او نیستم در تمام طول سال میتوان گردو را آلوده کند مبارزه شیمیایی نمی‌توانیم بیماری را کنترل کند لذا باید روش‌های پیشگیری جایش شود به دلیل بیماری شانکر با کاهش رشد همراه است لذا نگه داشتن درخت در شرایط خوب با استفاده از تدابیر زراعی ضروری است با استفاده از تا نسیومتر باید زمان و مقدار مناسب آبیاری تعیین گردد به علاوه باید از زخمی شدن شاخه ها در هنگام برداشتن جلوگیری شود


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو