نیازهای آب و هوایی سیر- رطوبت

سیر، به خشکی حساس است و رطوبت مناسب برای رشد آن ضروری است. تنش رطوبت رشد اولیه و تکثیر پیازها را تحت تأثیر قرار داده و باعث می شود سیرچه ها کوچکتر شده و در زمان برداشت پیازهای کوچک تولید شوند. در صورتی که بارندگی منطقه کشت سیر بین 300 تا 1000 میلی متر باشد، سیر به خوبی رشد کرده و نیاز به آبیاری زیادی ندارد ولی هر چه بارندگی افزایش پیدا کند، ترکیب های گوگردی خاک کاهش و در نتیجه غلظت آلیسین نیز در سوخ کاهش خواهد یافت . گياه سير مي تواند مدت زمان طولاني را بدون بارش باران تحمل کند ولي بهترين نتايج از گياهاني کسب مي گردد که آبياري منظمي را دريافت نمايند.زمان آبیاری سیر بستگی به میزان رطوبت خاک و درجه حرارت محیط دارد و کلاً زراعت سیر 6-4 آب نیاز دارد و دور آبیاری نیز 10-8 روز در نظر گرفته می شود. دربهار با شروع رشد گیاه در مرحله 2 تا 4 برگی نوبت اول کود اوره سرک مصرف،سپس اقدام به سله شکنی و مبارزه با علف های هرز با بیلچه های کوچک می کنند(اسپار) و آنگاه اولین آبیاری انجام می گیرد. زمان قطع آبیاری  معمول منطقه اواخر خرداد ماه است ولی به منظور افزایش کارایی مصرف آب و مبارزه با آفت کرم سیر و کاهش هزینه های مرتبط با برداشت می توان یک هفته قبل از زمان معمول منطقه اقدام به قطع آبیاری نمود. در مناطق سیرکاری استان همدان می توان با صرف 75 درصد،آب مورد نیاز عملکردی مشابه آبیاری کامل محصول دست یافت.بررسی روند رشد در سوخ سیر نشان داد که رشد سریع تا 213 روز پس از کاشت صورت می گیرد و پس از آن کاهش می یابد،بنابراین در این مدت یعنی 213 روز پس از کاشت می توان اقدام به قطع آبیاری سیر نمود.