پنج شنبه، 14 مرداد 1400

دشمنان زنبور عسل (جانوران آسیب زننده)

زنبور زرد و قرمز: اين زنبورها به انـواع مختلف تقسيم شده اند. بعضی از انـواع آنها بـا سر سختی وارد کندو شده و مقداری ازعسل آن را دزديده و صرف تغذيه نوازد خود میکنند. عده ای ديگر در نزديکی کندو کمين کرده و زنبورعسلی را که میخواهدوارد يا از کندو خارج شود گرفته و با ً آرواره های تيزشان به سرعت سر زنبورعسل را جدا میکنند و بدنش را به داخل سوراخی که قبلا زمين يا تنه درخت يا جای ديگردرست کرده اند حمل کرده ودرآنجا به کمک نيش دراز تخمی درداخل شکم زنبورمیگذارند. تخم تبديل شده به لاروتا پايان دگرديسی ازهمين لاشه زنبورتغذيه میکند.
مبارزه: از بين بردن لانه های اين زنبورها در اطراف زنبورستان.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تأثير سموم آفات نباتی درزنبورعسل

 پرندگان: از بين پرندگان، سبزه قبا يا زنبورخوار، بزرگترين آفت برای زنبور عسل بوده که در تمام ايران پراکنده است.
موش: يکی ديگر از آفتهای زنبور عسل موشهای ريزی هستند که از راه سوراخ پرواز به داخل کندو رفته و از گرمای داخل کندو در پاييز و زمستان استفاده میکنند. هنگام گرسنگی ازعسل داخل آن استفاده کرده و خرابیهای بزرگی به بار میآورند.
خرس: در جنگلهای گيلان و مازندران فراوان است. به علت وجود قشر کلفت چربی در زير پوستش نيش زنبور بر آن اثر ندارد. خرس نه تنهاعسل را میخورد بلکه برای بيرون آوردن عسل کندوها را نيز میشکند.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری