نگهداری سیر در انبار

سیر جهت نگهداری در انبار نیاز به مکانی سرد،خشک با تهویه مناسب دارد.هدف از نگهداری  سوخ های سیر در انبار،نگهداری آنها برای مدت زمانی تا حد امکان طولانی و در شرایط بدون تغییر و آرام است.بطوری که محصول پس از خروج از انبار تا چند هفته قابلیت ماندگاری داشته باشد و قبل از خراب و ضایع شدن،قابل حمل و نقل و عرضه به بازار باشد. فیزیولوژی دوره خواب و قابلیت انتقال بیماریهای انباری نیاز برای نگهداری طولانی مدت در انبار را نشان می دهد. خواب سیر با تعداد روزهای پس از کاشت  که سوخ آن شروع به جوانه زنی می کند اندازه گیری می شود. زمانی که سوخ ها رسیده هستند با نگهداری در دمای 10-5 درجه سانتیگراد طول دوره خواب به سرعت کاهش می یابد ،در دماهای بالاتر یا پائین تر طول دوره خواب افزایش می یابد. در دماهای بین 15 و 30 درجه سانتیگراد،زمان جوانه زنی با افزایش دما به شدت افزایش می یابد. قبل از قرار دادن محصول در انبار ،تمیز کردن و ضد عفونی فضای  انبار ضروری است. سوخ ها با نگهداری در دمای 10-5 درجه سانتیگراد سریع تر جوانه می زنند ولی در دمای 20 تا30 درجه سانتیگراد بصورت رضایت بخشی نگهداری می شوند. ولی افت رطوبت  و چروکیدگی در این دما سریع تر اتفاق می افتد. در دوره نگهداری در انبار رطوبت نسبی باید از 70 درصد کمتر باشد تا از رشد کپک های سطحی و ریشه زنی ممانعت به عمل آید. بر اثر شرایط نامناسب نگهداری از نظر دما،رطوبت نسبی و تهویه در طول مدت نگهداری در انبار،افت کمی و کیفی محصول بر اثر فعالیت سوخت و ساز و تنفسی افزایش می یاید.آسیب های انباری که بیشتر متداول است افزون بر افت وزنی،شامل پوست انداختن،تغییر رنگ،جوانه زدن و چروکیدگی است که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد و در واقع پس از آسیب های مکانیکی ناشی از عدم مراقبت های مناسب در زمان برداشت و پس از آن ،جوانه زدن و ریشه زدن از مهمترین عوامل از دست دادن کیفیت پس از برداشت محصول است.دما و رطوبت نسبی و تهویه از عوامل موثر در انبار داری و کیفیت محصول می باشندکه در جدول بدان اشاره شده اس..قابلیت انبار کردن سیر از نظر زمانی 7-6 ماه است و انبار باید از رطوبت نسبی 65%-07% و درجه حرارت 1-0 برخوردار باشد. تولید حرارت توسط سیر تازه در درجه حرارت های مختلف متفاوت است که در جدول ذیل آمده است:

 

درجه حرارت هوا(سانتی گراد)

 

0

4/4

6/15

29-20

7/26-25

حرارت تولید شده توسط سیر تازه(بی تی یو)

1/3-9/0

3/7-2

4/6-1/3

5/5-9/2

-

 

 

ویژگیهای مناسب برای نگهداری سیر در انبار سرد

شرایط نگهداری در اتمسفر کنترل شده

دمای مناسب حمل و نقل(درجه سانتیگراد)

دمای مناسب نگهداری در انبار(درجه سانتیگراد)

دمای انجماد

رطوبت نسبی مناسب نگهداری در انبار(%)

تهویه(مبادله هوا) در جعبه های چوبی 17 کیلویی(m3/ton)

سرعت مبادله هوا(مرتبه در ساعت)

تولید اتیلن

حساسیت به اتیلن

دمای مناسب نگهداری در انبار(درجه سانتیگراد

درصد co2

درصدO2

10

0-1

-0/8

65-70

2/55-2/75

25

0/1

خیلی کم

2

10-0

2-1