لوازم مورد استفاده درزنبورداری

١ــ کلاه: کلاه مخصوصی است که قسمت سر، صورت و گردن را در موقع بازرسی کندوها از نيش زنبور محفوظ نگاه می دارد. قسمت بالا و اطراف کلاه از پارچه و قسمت جلويی آن از شبکه توری سياه رنگ است.
٢ــ دودی: وسيله ای است که در آن موادی که به طور ناقص سوزانده می شود، ريخته و به وسيله دميدن دود ازآن خارج می شود. ازاين وسيله برای آرام کردن زنبورهادرموقع بازديدو خارج کردن قابهای عسل استفاده می شود.
٣ــ اهرم: عبارت است از ميله ای که يک سر آن به شکل کاردی پهن و سر ديگر آن خميده است که برای جدا کردن و بيرون آوردن قابها به کار می رود و به وسيله سر پهن آن می توان مومهای زائدداخل کندو را پاک کرد.
٤ــ دستکش: اين دستکشها ً معمولا از چرم و يا پارچه مخصوص ساخته می شوند و ساق آنها بلند است، به طوری که روی آستين لباس را می پوشاند و برای اشخاص مبتدی که عادت به نيش زنبور ندارند، مورد استفاده قرار می گيرد.
٥ــ برس: وسيله ای است که برای جدا کردن زنبورها از روی قاب به کار رفته تا زنبوران، تحريک نشوند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: عوامل مؤثر درپرورش و نگهداری زنبورعسل

٦ ــ ظروف تغذيه: اين ظرفها را ً معمولا از تخته و فيبر، پلاستيک و آلومينيوم می سازند موارداستعمال آن بيشتردرفصول نامناسب ويا اوايل سال است که درآن موقع بايدزنبورها را با شربت قند تغذيه کرد و اين ظروف بايد طوری ساخته شوندکه زنبورها در آن نيفتندو خفه نشوند.
٧ــ اکستراکتور: وسيله ای است که برای استخراج عسل از شان استفاده می شود. شرح کامل آن در برداشت عسل خواهدآمد.
٨ ــ موم ذوب کن آفتابی: دارای اندازه های مختلفی است که برای ذوب شانهای کهنه با استفاده از حرارت آفتاب مورد استفاده قرار می گيرد ساختمان آن طوری است که با حرکت خورشيد جهت آن قابل تغيير بوده و در تمامی روز می توان از نور خورشيد استفاده کرد.
٩ــ برگه موم آجدار: صفحه ای است از موم که در روی آن نقش حجره های زنبورها پرس شده و آن را روی سيمهايی که از قاب عبور داده شده نصب می کنند و اطراف آن را موم ذوب شده می ريزند که به طور محکم در وسط قاب قرار گيرد و سپس با موم دوز آن را به سيم می چسبانند تا محکم شود.

سایر مطالب مفید در کشتیار: اھمیت تولید نشاء بادمجان

10ــ تخته موم دوز: تخته ی صاف ومسطحی است که کادر سيمکشی را با پايه مومی که در روی آن قرار گرفته، بر روی آن قرار می دهند.
١1ــ موم دوز: ازيک چرخ دندانه داردرست شده که با حرکت دادن برروی سيمقاب (کادرسيم ) را به موم می دوزد
 ساير وسايل زنبورداری عبارتند از: پنجره ملکه، قفس مخصوص ملکه، موم ذوب کن، سيم گالوانيزه، موم بر، چنگال مخصوص عسل، ظروف تصفيه عسل و بسته بندی آن در حد احتياج ّه، چکش، رنده، گاز انبر ، خرک پولک تراش و ... ًضمنا مقداری وسايل نجاری از قبيل چکش و ميخ و ... مورد استفاده زنبوردار قرار می گيرد.