فاصله کاشت درختان گردو

در طراحی فاصله کاشت چند عامل باید در نظر گرفته شود : (1) درخت گردو حدود 15 تا 20 سال فضای معینی را اشغال می کند لذا در طراحی فاصله باید نهایت کار در نظر گرفته شود. (2) در سالهای اول تولید محصول بطور مستقیم به تعداد درخت بستگی دارد و هر چه درخت بیشتر باشد محصول بیشتر خواهد بود (3) در نظر گرفتن ارقامی که در جوانه های جانبی بارده هستند. (4) عملیات هرس وحذف درختان اضافی امکان کشت متراکم را فراهم می کند. (5) کشت متراکم مدیریت بهتری از نظر آبیاری، کوددهی، هرس و کنترل آفات و بیماریها نیاز دارد.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: برداشت و چیدن محصول گردو

لذا در ارقام مثل هارتلی که رشد رویشی قوی دارند و جوانه های انتهائی آنها باروری می شود فاصله کاشت 15 تا 20 متر در نظر گرفته می شود و در رقم وحیکو که رقمی زودرس با باردهی جانبی ولی در دوره باردهی درختی کوچک و متراکم می باشدفاصله کاشت در مرحله اول رشد 6.6 × 6.6 در نظر گرفته میشود و در نهایت با هرسوحذف تدریجیدرختان اضافی فاصله کاشت به 9.3 × 9.3 تغییر می یابد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو