بهبود باروري در زمان استرس گرمایی

کنترل دما و رطوبت: یکی از فاکتور هاي که گوساله زایی را در گله بهبود می بخشد تشخیص دادن فحلی است. زیرا تشخیص فحلی در استرس گرمایی کاهش می یابد اگرچه می شود از وسایل کمک فحل یابی استفاده کرد اما تا کنون هیچ گزارشی در استفاده از این وسایل به منظور غلبه بر استرس گرمایی ارائه نشده است، استفاده از گاو نر براي جفت گیري تا حدودي مسئله تشخیص فحلی را حل می کند اما اثراتی که استرس گرمایی نیز بر کاهش باروري گاو نر می گذارد این مسئله را نیز تا حدود زیادي منتفی می کند.
استفاده از سایه بان، فن، تهویه ها و آب پاش ها می تواند تا حدودي به رفع تنش گرمایی کمک کند. معمول ترین روش هاي خنک سازي سیستم مرطوب کردن گاو با آب کم و خنک کردن هوا است. استفاده از این سیستم ها تا حدودي به رفع مشکل استرس گرمایی کمک می کند اما هنوز باروري را به سطح نرمال مانند فصل زمستان نمی رساند.
مکمل هاي معدنی و ویتامین: استرس گرمایی با کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی در پلاسماي خون همراه است و شواهدي وجود دارد که بقاي رویان به دنبال قرار گرفتن در دماي بالا به علت افزایش تولید رادیکال هاي آزاد کاهش می یابد تزریق کوتاه مدت ویتامین A و سلنیم و بتا کاروتن در زمان تلقیح یا30 روز پس از زایش تاثیري در بهبود باروري در فصل تابستان ندارد، ولی مصرف مکمل ها در دراز مدت سبب بهبود باروري گاوهاي شیري می شود.
انتقال جنین: انتقال جنین را می توان براي رفع اثرات آسیب زاي استرس گرمایی بر کیفیت اووسیت بکار برد. مطالعات اخیر نشان داده است که انتقال جنین می تواند نرخ آبستنی را در گاوهاي تحت شرایط استرس گرمایی افزایش دهد البته به شرطی که رویان تازه انتقال داده شود.
هورمون درمانی: یکی دیگر از روش هاي بهبود باروري در استرس گرمایی هورمون درمانی است که نرخ باروري را افزایش می دهد، تزریق GnRHدر فحلی به گاوهاي شیري در فصل تابستان نرخ گیرایی را 18 تا 29 درصد افزایش می دهد. تزریق تنها IU 3000hCG   در روز5 یا 6 پس از تلقیح، باروري را در تابستان افزایش می دهد. نتایج مشابهی از تجویز پروژسترون اگزوژن به وسیله ي   CIDRنیز به دست آمده است. در سال هاي اخیر اثرات تلقیح از پیش تعیین شده بر روي باروري در فصل تابستان بررسی شده و نتایج حاکی از آن است که این تکنیک ها می تواند بر اثرات سوء استرس گرمایی بر باروري در تابستان غلبه کند.
استفاده از تلقیح زمان بندي شده این حسن را دارد که به تشخیص فحلی نیازي ندارد و بر پایه ي تزریق  hCGو GnRH براي القاي رشد امواج فولیکولی در روز شروع برنامه و لوتئولیز بر پایه ي  PGF2α6 تا 7 روز بعد و دومین تزریق hCGو GnRHبه منظور تضمین تخمک گذاري 24 تا60 ساعت پس از تزریق  PGاستوار است. این برنامه ها تعداد گاوهاي آبستن را افزایش نمی دهد اما تعداد گاوهایی که 120 روز از زایش آن ها می گذرد و آبستن هستند در این برنامه ها افزایش می یابد یعنی در حقیقت روزهاي باز را براي دام کاهش می دهد.
گزارش ها حاکی از این است که فایده استفاده از این روش القاي سیکل فحلی و رشد نرمال جسم زرد است که باروري را بهبود می بخشد و تعداد آبستنی بیشتري از طریق تعداد تلقیحات بیشتر در فحلی به علت عدم نیاز به تشخیص فحلی بدست می آید، بنابراین اثرات سوء استرس گرمایی را بر روي باروري تا حدودي از بین می برد.
7-2) مقابله با تنش سرمایی