آسیب محصول گیلاس ناشی از یخ زدگی

آسیب ناشی از یخ زدگی
در بعضی نقاط کشت گیلاس، دمای پایین هوا مهم‌ترین عامل محدود کننده باردهی به شمار می‌رود. آسیب یخ زدگی ممکن است در فصل پاییز و قبل از اینکه جوانه ها به آب و هوای تازه عادت کنند یا در طول زمستان و موقع استراحت گیاه (خواب درونی) یا در اواخر زمستان و بعد از اینکه سرمادهی درخت به حد کافی تأمین شده، اما هنوز عادت به سرمای زمستان در گیاه از بین نرفته است (خواب محیطی) و یا مخصوصاً در طی از بین رفتن عادت به سرمای زمستانه که جوانه ها در حال متورم شدن و پیشرفت به سمت مرحله گل شکفتگی هستند، به وقوع بپیوندد. مقاومت جوانه گل در مقابل دمای پایین در عکس‌العمل به تغییرات دمایی و مرحله نمو گل سریع صورت می‌گیرد و قابل پیش‌بینی است.