رنگ زعفران و عامل اصلی قدرت رنگی

رنگ زعفران

عامل اصلي ايجاد قدرت رنگي کلاله­ هاي زعفران تركيبي بنام كروسين به فرمول شيميايي  O24 H64 C44 مي­باشد. كروسين يكي از چند كاروتنوئيد محدود موجود در طبيعت است كه به آساني در آب حل مي­شود. اين حلاليّت يكي از دلايل كاربرد وسيع آن به عنوان رنگ دهنده در مواد غذايي و دارويي نسبت به ساير كاروتنوئيدها مي­باشد. اين ماده براي اوّلين بار توسط Solomon و Carrar به شكل كريستال بدست آمد. علاوه بر كروسين، زعفران حاوي آگلــيكون كروستين به صــورت آزاد و مقادير كمي رنگدانه آنتوسيانين مي­باشد. همچنين رنگدانه­هاي محلول در چربي شامل ليكوپن، آلفا كاروتن، بتا كاروتن و زيگزانتين در آن وجود دارد. قدرت رنگي زعفران يكي از پارامترهاي عمده تعيين كننده كيفيّت زعفران مي­باشد كه با اندازه­گيري ميزان تركيبات رنگي موجود در آن در طول موج 443 نانومتر بوسيله اسپكتروفتومتر مورد ارزيابي قرار مي­گيرد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: طعم زعفران


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی زعفران