نکات بهداشتی کندوی زنبور عسل

زنبورعسل به صورت دسته جمعی زندگی میکند، لذا بيماری به سهولت میتواندبين آنها شايع شود، جلوگيری از بيماریهای واگير را بايد خيلی سريع پيشگيری کرد و بدون فوت وقت به دفع آن پرداخت. مراقبتهای زنبوردار در نظافت محل و کندوها و ضدعفونی کردن ابزار و آلات کار تا حد زيادی از شيوع بيماری جلوگيری می کند،رعايت نکات زيرکمک مؤثری درمصون نگهداشتن کندوهااز ابتلا به امراض خواهندکرد.
١ــ تکه های موم را بايداز محوطه زنبورداری خارج کرد
٢ــ کندوها را بايدروی پايه قرار داد تا بر اثر تماس با زمين مرطوب و پوسيده نشوند
٣ــ چاله های آب راکدو گنداب را از اطراف زنبورستان بايداز بين برد.
 ٤ــ هيچوقت قابهای سياه شده را داخل کندو نگذاشته و هر سال بايدآنها راعوض کرد.

در کشتیار بیشتر بدانیم: آفت های کندو، کنه واروآ

 ٥ــ در صورت پيدا شدن کندوی مريض در زنبورستان بايد ً فورا آن را به نقطه ای دورتر انتقال داد.
 ٦ــ لوازم و ابزار کار را پس از هر بازديدبايد ضدعفونی کرد.
 ٧ــ در فصل زمستان کندوها را در محل خشک نگهداری کرد.
 ٨ ــ سوزاندن لاشه زنبورها که بيشتر در فصل بهار، جلوی کندوها ريخته میشوند.
 ٩ــ سعی در نگهداری کندوهای قوی و سالم که مقاومت آنها در مقابل امراض بيشتر از کندوهای ضعيف است.
 ١٠ــ استفاده نکردن از شيره خرما و انگور و ملاس به جای شکر برای تغذيه زنبورها. 
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری