احتیاجات غذایی کپور ماهیان

     آبزیان به منظور تأمین فعالیت های زیستی، رشد و نمو و تولید مثل احتیاجات غذایی دارند که عادات غذایی آبزیان متنوع است که به دو گروه آن در زیر اشاره می شود.
1) آبزیان گیاه خوار ( Herbivour ) مثل آمور و فیتوفاگ
2) آبزیان همه چیز خوار( Omnivour ) مثل کپور 
     علیرغم تقسیم بندی بالا ، اکثر ماهی ها در مراحل اولیه رشد و نمو پس از نوزادی ، از موجودات ریز جانوری ( زئوپلانکتون یا پلانکتون های جانوری ) استفاده می کنند.
 غذاهای دستی :
      علوفه : مثل یونجه ، شبدر ، سودانگراس و غیره که برای تغذیه آمور استفاده می شود. غلات و پس مانده های آن : مثل جو ، گندم ، ذرت ، انواع سبوس ها  

سایر مطالب مفید در کشتیار: کپور معمولی COMMON CARP

     از غذاهای ترکیبی و فرموله برای ماهیان مذکور نیز استفاده می شود . ترکیب این غذاها توسط افراد مجرب و کارشناس بدست می آید و کارخانجات تولید غذای دام آنرا درست کرده به پرورش دهندگان می فروشند ، ولی بعلت گران بودن آن بیشتر در ماهیان سردآبی استفاده می شود و برای ماهیان گرمآبی مثل کپور ماهیان از غلات و بقایای آن و علوفه استفاده می شود . 
     در صورت امکان برای مزارع دارای استخرهای ذخیره آب کشاورزی می بایست از انواع غذاهایی مثل ذرت ، گندم ، جو ، کنجاله سویا ، انواع سبوس و علوفه استفاده کرد زیرا غذاهای طبیعی استخرهای بتنی ناچیز بوده رشد ماهیان به تأخیر می افتد که این تأخیر رشد را با انواع غذاهای دستی باید جبران کرد

سایر مطالب مفید در کشتیار: سه مرحله مهم در تغذیه درخت پسته