نگهداری نشاء برنج در خزانه


بجز هوادهی وآبگیری روزانه که ازمهمترین مسائل در نگهداری خزانه برنج می باشد در زمانهاییکه افراد زود اقدام به تهیه نشاء واحداث خزانه می کنند گاهی اوقات با مشکل سرمازدگی روبرو می شوند. باید توجه داشته باشند که بستر نشاء در خزانه های باکسی 2 سانتیمتر بیشتر ضخامت ندارد بنابراین توانایی این بستر در مقایسه با خزانه سنتی یا جوی وپشته ای بدون باکس که بستر خاک به اندازه فراوان ضخامت برای رشد ریشه دارد متفاوت است. پس در خزانه باکسی با بستر 2 سانتی میزان مقاومت به سرمازدگی می تواند کمتر باشد و گیاهچه آسیب بیشتری ببیند.

بجز هوادهی وآبگیری روزانه که ازمهمترین  مسائل در نگهداری خزانه برنج می باشد در زمانهاییکه افراد زود اقدام به تهیه نشاء واحداث خزانه می کنند گاهی اوقات با مشکل سرمازدگی روبرو می شوند. باید توجه داشته باشند که بستر نشاء در خزانه های باکسی 2 سانتیمتر بیشتر ضخامت ندارد بنابراین توانایی این بستر در مقایسه با خزانه سنتی یا جوی وپشته ای بدون باکس که بستر خاک به اندازه فراوان ضخامت برای رشد ریشه دارد متفاوت است. پس در خزانه باکسی با بستر 2 سانتی میزان مقاومت به سرمازدگی می تواند کمتر باشد و گیاهچه آسیب بیشتری ببیند. 
توصیه می شود اولا برای احداث خزانه باکسی دیرتر مثلا از 25 فروردین به بعد اقدام به جاگذاری باکس ها در خزانه نمایند تا ریسک سرمازدگی کاهش یابد.
 
دوما برای کسانیکه در حیاط یا کف گلخانه باکس هارا میچینند اگر میتوانند از سیستم گرمایش از کف استفاده نماییند. در این روش استفاده از تعدادی لوله های آب گرم در کف بستر قرار داده وآنها را با لایه ای از ماسه می پوشانند بعد باکس هارا می توان روی آنها قرار داد.گرمایی که از کف باکس به ریشه منقل می شود جلوی سرمازدگی را گرفته وباعث افزایش رشد می شود.
نکته: اگر دمای محیط از 12 درجه سانتیگراد پایین تر بیاید گیاه دچار سرمازدگی خواهد شد. 
از نشانه های سرمازدگی اینستکه برگ ها روز به روز زرد تر وکم کم به حالت سوختگی پیش می روند.
برای خزانه هاییکه در داخل مزرعه احداث می شود وشرایط گرما از کف امکان پذیر نیست توصیه می شود به ازاء هر 10 متر طول خزانه حداقل 2 تا 3 لامپ پرمصرف که گرما تولید میکند در هنگام شب در داخل تونل پلاستیکی خزانه روشن کنند تا با گرمای حاصل از روشنایی لامپ جلوی آسیب سرمای شبانه به نشاء ها گرفته شود.
_علاوه براین نگهداری آب کافی در پای نشاء ها به دلیل دمای ویژه آب میتواند در برابر سرما زدگی کمک کند