انتقال لارو از مرکز تکثیر به مزارع پرورش میگو

روش اول: در این روش پس از باز کردن کیسه های حمل پست لارو آنها را با آب حمل خودشان با دقت وارد مخازنی که اکسیژن دهی در آن تعبیه شده است می نماییم و لاروها دراین مخازن بایستی به مدت 30 تا 60 دقیقه نگهداری وکار تطابق صورت گیرد. تراکم پست لارو و نوسانان دما در این مخازن نبایستی به ترتیب بیش از 250-200 قطعه درلیتر و 2 درجه سانتی گراد در ساعت تجاوز نماید علاوه بر آن نبایستی تغییرات شوری بیش از 3 قسمت در هزار در ساعت صورت گرفته و میزان اکسیژن محلول همیشه در حدود 5 میلی گرم در لیتر و  pHآن بین 5/7 تا 5/8 نگهداری شود.
روش دوم: پس ازرسیدن کیسه های محتوی پست لارو کیسه ها رادر آب استخر پرورش میگو به نسبت موردنیاز تقسیم بندی و به مدت 30 دقیقه نگهداری و سپس سرکیسه ها را باز نموده و به طور تدریجی اقدام به افزایش آب استخر پرورش به درون کیسه ها به میزان حجم آب کیسه های حمل می نمایند این روش در صورتی که کیسه ها در زمان حمل ونقل پنچر نشده باشد در مدت زمان کوتاه انجام می پذیرد.اگر پست لاروها از فواصل بسیار دور حمل شده باشند پیشنهاد می گردد که پست لاروها درون  تانک های مجهز به سیستم هواده که در بخش بالایی دیواره استخر قرار گیرد سپس اقدام به آداپته کردن  نمود برای این کار جهت کاهش استرس به آرامی آب استخر به آنها اضافه نموده و زمانی که با شرایط آب استخر یکسان شداز طریق سیفون نمودن اقدام به تخلیه پست لاروها نمود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مدیریت تولید پلانکتون در استخرهای پرورش میگو