نقش سختی آب در سم پاشی


  سختی آب می¬تواند روی آفت¬کش¬ها اثر نامطلوب داشته باشد.

    سختی آب میتواند روی آفتکشها اثر نامطلوب داشته باشد. مولکولهای کلسیم، منیزیوم و تا حدی آلومینیوم،  آهن و روی به مولکولهای آفتکش چسبیده و مانع نفوذ آفتکش و یا مقدار خیلی کمتری از آن  داخل آفت هدف شده و یا سبب رسوب آفتکش میشود. میزان این مواد معدنی در آب برحسب PPm و یا mg/lit بیان میشود. آب نرم 114-0 ،  آب تقریبا سخت 342-114  ، آب سخت 800-342 و آب بشدت سخت بیش از 800 ،  PPm سختی دارد.

غلظت سختی آب بصورت زیر طبقه بندی می شود :
طبقه بندی سازمان جهانی سلامت آب     PPm قسمت درمیلیون
نرم    114- 0
تقریباً سخت    342-114
سخت    800-342
بشدت سخت    800 <

با کشتیار بیشتر بدانیم: سختی کربناتی و غیر کربناتی آب کشاورزی

اضافه کردن  یک تا دو  درصد سولفات آمونیوم بصورت وزنی، یا 8.5-17 پوند در صد گالن آب، ممکن است کارایی محصول را بیشتر کند. کودهای پایه نیتروژن شامل کودهای مایع (دارای 28%  N، 32 %N،) یا (0-34-10) برای اینکار توصیه شده است.  
خصوصیات شیمیایی آفتکش وقتی تغییر میکند که با یونهای بار مثبت مثل کلسیم و منیزیوم ترکیب میشود. در سختی  آب نقش یون های کلسیم و منیزیوم مهمتر از سایر کاتیون هاست. سختی آب میتواند روی برخی آفتکشها تأثیر منفی بگذارد. همانطور که در آهن رباها ، قطب های مخالف جاذبه دارند، مولکولهای با بار منفی آفتکش با مولکولهای (کاتیون-ها) بار مثبت آهن، کلسیم و منیزیوم موجود در آب سخت بهم میچسبند. احاطه شدن آفتکشها با این مواد معدنی، مانع نفوذ آفتکشها و یا مقدار خیلی کمتری از آن به داخل هدف و یا سبب رسوب آفتکش میشود.
آفتکشها، فهرست راهنمایی دارند که ضریب جذب سطحی خاک (KD) و ضریب جذب سطحی کربن آلی خاک (KOC) نامیده میشوند. هر دو ضریب نشانگر قدرت پیوند آفتکشها میباشند (جذب سطحی، یا چسبندگی) به ذرات خاک و ذرات معلق در آب، این پروسه، جذب سطحی ، نامیده میشود   به عنوان مثال علفکشهای دارای مقادیر بالای KD با KOC در خاک گرفتار میشوند. بنابر این بیشتر شدن رسوب و مواد آلی موجود در آب ، سبب کم شدن علفکش در دسترس برای پیوند با خاک یا جذب توسط بافت گیاه میشود.

با کشتیار بهتر بکاریم: توصیه های هواشناسی کشاورزی

مقادیر KD یا KOC میتواند از کارخانه سازنده محصول به منظور اطلاعات اختصاصی محصول و  ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آفتکش سوال شود .
آب گل آلود، یعنی آب داراي ذرات معلق خاك و مواد آلي که ميتواند بر كارايي برخي از آفتكشها تاثير زيادي بگذارد. برخی سموم اگر مدت بيش از يك ساعت در مخزن سمپاش بمانند مانند ديكوات ، پاراكوات و گليفوزيت توسط ذرات معلق خاك غير فعال ميشوند. منابع آب مانند رودخانه ها ، آب بندانها با داشتن گل و لاي زياد ميتوانند اثر نامطلوب بركارايي آفت-كشها بگذارند. همين اثر را هنگام سمپاشي روي گياهان پوشيده از گرد و غبار يا بلند شدن گرد و غبار در زمان سمپاشي دارد. استفاده از آب تميز و قرار دادن فيلتر در مخزن سمپاش در فرايند سمپاشي آفتكش از موارد مهم در افزايش تاثير آفتكشها ميباشد. 
موارد جامد آب، آب داراي املاح كلسيم و منيزيم ميتواند تاثير سموم علفكش گليفوزيت و تو فوردي را كاهش دهد. هم چنين اگر مقدار بي كربنات آب از 500 ppm بيشتر باشد بر كارايي علفكشهاي تراكسيديم و ستوكسيديم اثر نامطلوب مي-گذارد. آب واقعا" سخت داراي 600 ppm كربنات كلسيم علفكش تو فوردي آمين را تقريبا" به طور كامل در مقدار دوز مصرفي پائين غير فعال ميسازد.

سایر مطالب مفید در کشتیار: پسیل یا شیره خشک پسته
عواملی مانند سختی آب، pH آب، میزان یون بی کربنات، کدورت آب و مواد آلی، آهن و سایر مواد موجود در آن بر جذب و انتقال برخی علفکشها تاثیر میگذارند. از علفکشهایی که تحت تاثیر کیفیت آب سمپاشی قرار می گیرند، عبارتند از : سولفونیل اوره ها، توفوردی، گلیفوسیت و علفکش هایی که دارای بنیان اسیدی ضعیف می باشند
آبی که دارای pH و  سختی بالایی باشد به هیچ وجه برای محلول پاشی مناسب نیست زیرا سم و کود در این آب به خوبی حل نخواهد شد، حتی در شرایطی امکان سوزندگی نیز وجود دارد. از این رو برای پایین آوردن سختی باید از آب شیرینکن استفاده کرد و برای کم کردن pH از اسیدها که به آنها pH کنترلر می گویند. برای اندازه گیری میزان EC و pH از دستگاه EC متر و pH متر استفاده میشود و در روش صحیح سمپاشی بسیار اهمیت دارند.