ترکیب زنبورها در کندو: زنبور کارگر

زنبورهای کارگر ازنظر جثه کوچکترين افرادکلنی را تشکيل می دهند،در طول مدت زمستان واوايل بهار جمعيت آنها مرتب نقصان پيدا کرده و حال آن که دراواخر بهارتعداد آنهاروبه افزايش می گذارد. موقعی که کلنی در حداکثر رشد باشد، تعداد کارگران ممکن است، به ٥٠ يا ٦٠ هزار هم برسد (کندوی قوی) زنبوران کارگر ماده هايی هستند که تخمدانهای آنها رشد نکرده و صفات ثانوی در آنها ظاهر نشده است. اين زنبورها فقط در موارد استثنايی تخم می گذارند در زنبورهای کارگر، مفصل اول پای آخر رشدکرده و درآن اندامهای جمع آوری و نگاه داری گرده گل تعبيه شده است. به علاوه مفصل های سطح زيرين شکم دارای غددی است که از آنها مواد معطر ترشح میشود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: مراحل نشو و نمای زنبور عسل


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری