اثرات استرس گرمایی بر تولید مثل گاو ماده

افزایش استرس گرما به بیش از 86 درجه فارنهایت (30 درجه سانتیگراد) ممکن است که روی هورمونها در گاو ماده تاثیر گذار باشد. کاهش طول زمان فحلی و کم شدن شدت علائم آن ممکن است که یکی از اثرات استرس گرما باشد. استرس گرما در زمان باروری و یا بلافاصله 10-7 روزبعد از آن ممکن است که باعث کاهش باروری  ( conception rate) گردد. این خصوصا وقتی به وقوع می پیوندد که گاو ها به استرس گرما عادت نداشته باشند.این تغییرات نه تنها شامل نارسائی در بــــاروری تخمک است بلکه اساسا موجب افزایش مرگ زود رس جنین نیز در گــــــاو می باشد. بامرگ زودرس جنین در رابطه با استرس گرما، گاو ظرف 21 روز به فحلی باز می گردد.  در واقع جنین قبل از شناسائی توسط مادر از بین رفته و آبستنی زایل گردیده است. بنابر این گاو مجددا ظرف 21روز به فحلی باز می گردد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تاثیرات استرس گرمایی بر لنگش 

کاهش باروری در گاوها، بیشترین احتمال، متعاقب استرس گرما می باشد. اما در برخی از تلیسه ها هم ممکن است کاهش باروری اتفاق افتد.
درحالیکه بطورسنتی غالب توجهات معطوف به اثرات کاهش باروری در گاو نر است، اما این واقعیت مهم است که استرس گرما بر روی باروری گاو ماده موثر می باشد.
بنابراین استرس گرما خصوصا در زمان اجرای برنامه همزمانی باید مورد توجه قرار گیرد. در یک برنامه همزمانی در زمان بروز فحلی برای اجتناب از استرس آب و هوای گرم و یا به کار گیری ابزار مدیریتی در جهت کاهش این استرس برای حصول یک نتیجه خوب ، باید مد نظر قرار گیرد.