واژگونی نابهنگام پاییزی در استخر

     تمام استخرهایی که در تابستان لایه بندی حرارتی دارند در پاییز دچار دگرگونی طبیعی خواهند شد. در صورت وقوع یک واژگونی نابهنگام ممکن است مرگ ماهیان اتفاق بیافتد. بسیاری از استخرها در تابستان لایه لایه می شوند، یک لایه آب گرم در بالا و یک لایه ی سردتر در زیر تشکیل می شود، این لایه ها معمولا تا پاییز مخلوط نمی شوند. در این حالت مقدار قابل توجهی از مواد آلی در قسمت های عمیق تر جمع و تجزیه می شوند. تجزیه این مواد موجب می شود لایه سردتر تا حد زیادی اکسیژن خود را از دست بدهد. این مساله مشکل آفرین نخواهد شد مگر در صورتیکه استخر دچار واژگونی زود هنگام شود. واژگونی ممکن است در اثر بارش نابهنگام باران سرد و سنگین رخ دهد. در بسیاری از استخرها حجم آب سرد و کم اکسیژن زیرین بیش از آب گرم و اکسیژن دار رویی است. هنگام بارش باران، آب سرد چگالتر باران در لایه گرم وارد شده و به سمت لایه سرد زیرین می رود. این مساله ممکن است موجب مخلوط شدن آب تمام استخر شود.
     مخلوط شدن آب کم اکسیژن با آب اکسیژن دار موجب می شود سطح کلی اکسیژن استخر بطور ناگهانی کاهش می یابد در صورتیکه این کاهش زیاد باشد خطر مرگ ماهیان وجود دارد.
     واژگونی نابهنگام در خرداد و یا بعد از شهریور مشکل آفرین نخواهد بود. زیرا در خرداد استخر به تازگی لایه لایه شده و لایه خنک تر زیرین هنوز میزان قابل توجهی اکسیژن دارد. بدین ترتیب یک اختلاط ناگهانی مشکل ساز نخواهد بود. بعد از نیمه شهریور نیز دمای استخر کم کم کاهش می یابد، بدین ترتیب استخر آثار واژگونی را راحت تر تحمل خواهد کرد. با کاهش دمای هوا لایه های مشخص نیز از بین می روند و با این حال لایه های زیرین دوباره با اکسیژن آشنا می شوند.