روشهاي عملي حفاظت از گل و ميوه درختان گیلاس از سرمازدگي

روشهاي عملي حفاظت از گل و ميوه درختان از سرما زدگي
1-    خوداري از پاكني و شخم در دوره باز شدن گلها٬تشكيل ميوه چون با افزايش هوادهي خاك موجب تشديد سرما زدگي مي شود لذا بهتر است كوددهي اواخر پاييز باشد تا خاك به اندازه كافي فشرده شود.
2-    محلول پاشي با محلول بردو 2 % (2 كيلو آهك+2 كيلو سولفات مس+ 100 ليتر آب) در زمان تورم جوانه به منظور كاهش باكتري هاي مولد هسته يخ
3-    دود دادن با كاه و كلش و پوسته  برنج
4-    بهتر است تا قبل از گلدهي درخت خوب آبياري شود ودر دوران گل دادن به درخت آب داده نشود تا ريزش گل كمتر شود
5-    در صورتي كه درخت قبل از گل دهي در اوايل بهار دچار سرمازدگي شد بهتر است براي كاهش اثر سرما زدگي و افزايش ماندگار شكوفه ها درخت را محلول زير سمپاشي(محلول پاشي) كنيم 0.5.كيلو اوره + 0.5 كيلو اسيد بوريك +0.5 كيلو سولفات روي + 100 ليتر آب