تعداد تنفس و ضربان نبض دام

تعداد تنفس
تعداد تنفس طبيعي در گاو بالغ بين 35 – 15 و در گوساله ها 50 – 20 بار در دقيقه مي باشد . بعضي عوامل مثل كم خوني (60 بار در دقيقه) تعداد تنفس را افزايش مي دهد .

ضربان نبض 
تعداد ضربان بر اساس سن ، جنس و وزن بدن در محدوده ي زير تغيير مي كند:

با کشتیار: نشانه هاي سلامتي دام سالم

گوساله ي شيرخوار 110تا90، گاو جوان 90 تا 70، گاوهاي نازا و تازه زاييده 80 تا 65، گاوهاي آبستن سنگين 90 تا 70  نرهاي تخمي بزرگ و ساير گاوهاي نر70 تا60 بار در دقيقه ضربان نبض دارند. 
فعاليت بدني، تحريك رواني و استرس و شرايط محيطي ( مخصوصا در زماني كه رطوبت بالا باشد ) ضربان نبض را تغيير مي دهد ولي هرگونه تغيير غير عادي در ضربان نبض نشانه ي بيماري است .
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری