نیازهای محیطی محصول موز

نیازهای محیطی موز
-    خشكي
-    درجه حرارت و رطوبت خاك فاكتورهاي مهمي در توليد موز هستند كمبود آب در هر زماني باعث كاهش تعداد ميوه و اندازه ميوه و عملكرد محصول نهايي مي شود .
ارقام موز باژنهاي balbisiana    musa نسبت به ارقام  acuminata     musa به خشكي تحمل بيشتري دارند .
علائم استرس خشكي شامل پيچدگي برگها ، تغيير رنگ برگ به سبز كمرنگ و زرد و پژمردگي برگهاي مي باشد و برگهاي كوچك و نابالغ خشك مي شوند . استرس خشكي شديد باعث خفه شدن ( choiking ) و از بين رفتن و شكستن شبه شاقه مي شود .
گياه موز تحمل حالت غرقابي (زه بالاي آب ) ندارد و معمولاً گياه 24 تا 48 ساعت در شرايط غرقابي با آب متحرك زنده مي ماند ولي آب  راكد سريعاً گياه را از بين مي برد . موز در نواحي كه زه آب بالاست نبايد كاشته شود . در نواحي كه سفره آب بالا و خاك مرتباً اشباع است كاشت موز روي بسترهايي بايد صورت بگيرد .
علائم تداوم رطوبت ( البته غير از حالت غرقابي خاك) ، شامل كوتاهي گياه ، زردي برگ و كاهش عملكرد مي باشد .
-    سايه
گياهان موز در برابر سايه متوسط مقاوم هستند ( تا 50 درصد ) اگر چه در محلهاي سايه رشد و نمو گياه و ميوه كاهش پيدا مي كند . در بيشتر مناطق نيمه گرمسيري شرايط آفتابي كامل يا نزديك به آن جهت توليد محصول خوب توصيه مي گردد . گياهاني كه در شرايط سايه زياد قرار دارند ، كاهش رشد و توليد كم و كيفيت ميوه پايين دارند .
-    شوري
گياهان موز در خاكهاي شور رشد مناسب و ميوه خوبي توليد نمي كنند .
علائم خسارت شوري شامل زردي و خشكي حاشيه هاي برگ و كوچكي ميوه و بد شكل بودن آنها است
-    ارتفاع و عرض جغرافيايي
موزها از سطح دريا تا ارتفاع 2000متري بسته به آب و هواي منطقه اي مي توانند رشد كنند شرايط مناسب براي رشد گياه موز در عرض جغرافيايي 30 درجه شمالي و جنوبي خط استوا قرار دارد ولي بهترين شرايط تا عرض جغرافيايي  درجه15 شمالي و جنوبي مي باشد .

-    خاك
بهترين محل كاشت موز در سطح صاف با شيب % 1-0 و زهكش خوب و خاك عميق با مواد آلي زياد مي باشد . بهترين خاك براي پرورش موز خاكهاي شني ، رسي ، لموني  با حداكثر 40 درصد رس و قابل نفوذ مي باشد و PH خاك بين 5/5 تا 8 براي كشت موز مناسب است .
مهمترين فاكتور خاك زهكش است و در نواحي رطوبت خيز و خاكهاي غرقابي بسترهاي مرتفعي بايد ساخته شود و طرح ريزي مناسبي از نظر شيب زمين براي زهكشي آب بايد انجام شود. موز براي رشدش احتياج به خاك مناسب حداقل تا عمق 30 سانتي متري دارد و عمق ريشه تا 30 سانتي متري ضرورت داشته و بقيه ريشه ها داراي رشد افقي است .