روش تغذیه کپور علفخوار (آمور)


     ماهی آمور بخوبی از انواع گیاهان عالی مثل یونجه ، شبدر و سایر علوفه های خوش خوراک دامی تغذیه می کند. می بایست برای مراحل اولیه پرورش از علوفه ترد و تازه که قابلیت هضم و جذب بیشتری دارند استفاده کرد به منظور تغذیه این ماهی معمولاً علوفه ها را در سطح آب در قابهای چوبی در محل مشخصی در سطح استخر قرار می دهند. تعداد قاب های چوبی  با توجه به تعداد ماهی آمور متغیر می باشد. ( مساحت قاب ها 9-4 مترمربع می باشند).

     میزان علوفه مورد نیاز روزانه با توجه به تعداد آمور موجود در استخر و وزن آنها محاسبه می شود . هر ماهی آمور می تواند روزانه معادل وزن خود و حتی بیشتر ، از علوفه تغذیه کند بنابراین به منظور رشد بیشتر بایستی علوفه کافی در اختیار قرار گیرد از هر 30-20 کیلوگرم علوفه می توان 1 کیلوگرم گوشت را انتظار داشت. بنابراین جهت تغذیه روزانه ماهیان به میزان 40 درصد وزن کل ماهیان آمور بایستی غذادهی روزانه انجام گیرد. 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل فنولوژیکی کپور ماهیان

همانطور که اشاره شد ،آمور از یونجه و علوفه سبز دیگر تغذیه می کند.هر ماهی آمور برای اینکه به وزن ۱ کیلوگرم برسد ،نیاز به مصرف ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم یونجه دارد.ماهی آمور هر روز ۴۰ درصد وزن بدن خود غذا می خورد ،یعنی یک ماهی یک کیلویی،۴۰۰ گرم علف می خورد.

برای تغذیه وقتی ماهی ها کمتر از ۵۰ گرم هستند علوفه را خرد کنید تا اندازه دهان ماهی شود و آنها را در دو یا سه قاب چوبی بریزید.بهترین زمان غذادهی ماهی آمور ساعت ۸ صبح و ۴ بعدازظهر می باشد.چون این ماهی حریص است و غذای کپوررا می خورد ،باید اول آنرا با علف سیر نمایید و ۲ ساعت بعد ماهی کپور را غذادهی کنید.