تاثیرات استرس گرمایی بر لنگش 

در دوره استرس گرمایی، خطر بروز اسیدوز افزایش می یابد. به دنبال گرماي شدید، تنفس سطحی با دفعات زیاد به منظور دفع حرارت رخ داده، که منجر به آلکالوز تنفسی می شود و به طور جبرانی برون ده بیکربنات از طریق ادرار افزایش می یابد. در نتیجه بیکربنات بزاق که منبعی براي بافرینگ شکمبه است کاهش پیدا می کند. همچنین با کاهش بزاق از طریق ریزش آب از دهان، افزایش مصرف کربوهیدرات قابل تخمیر و کاهش عمل نشخوار به دلیل عدم تحریک فیزیکی ذرات غذایی در پایان منجر به کاهش pH شکمبه شده که یک حالت اسیدوز تحت حاد و ملایم ایجاد می کند وpH شکمبه به زیر  6 می رسد. این رخداد باعث مرگ باکتري هاي هضم کننده فیبر و پروتوزوآها می شود و باکتري هاي تولید کننده لاکتات افزایش پیدا می کند. در اثر مرگ این باکتريهاي گرم منفی اندوتوکسین آزاد می شود و میزان هیستامین خون افزایش می یابد. این مواد خاصیت تغییر در قطر عروق دارند که همراه با جریان خون به سم و کوریوم رفته و باعث ایجاد نقصان در تامین خون سم شده و در نهایت باعث ایجاد خونریزي و نکروز بافت کوریوم (corium) سم و لنگش می شود. اثر دیگراسیدوز را بر روي سلامت سم به طور غیر مستقیم با فعالیت ژلاتین پروتئاز در ارتباط می دانند که باعث باریک شدن فیبرهاي کلاژن و نرم شدن بافت پیوندي سم می شود و به دنبال آن اختلال در وضعیت صحیح قرار گیري بند سوم رخ  می دهد.

با کشتیار بهتر بکاریم: تعیین وجود استرس گرمایی در گله

الگوي پیشنهادي دیگر ناشی از فعالیت متالوپروتئاز و ایجاد لامینایتیس (Laminitis) است که فعال شدن متالوپروتئاز در اثر اگزوتوکسین B آزاد شده از استرپتوکوکوس بوویس (streptococcus bovis) می باشد، حضور این باکتري در زمانیکه pH شکمبه کاهش می یابد به اثبات رسیده است. البته مکانیسم دقیق آن مشخص نیست ولی افزایش وقوع لنگش به دنبال اسیدوز تحت حاد در گله به اثبات رسیده است. به طور کلی چالش هاي ایجادي در تغذیه در زمان استرس گرمایی امکان ایجاد اسیدوز تحت حاد شکمبه را در گله به وجود می آورد که به دنبال آن افزایش لنگش رخ می دهد. در مطالعه ايpH شکمبه پایین تري در مناطق گرم (85 درجه سانتیگراد و 85 درصد رطوبت) نسبت به مناطق خنک (65درجه سانتیگراد و 50درصد رطوبت) گزارش شده است که علت آن را کاهش فعالیت شکمبه در طول استرس گرمایی می دانند. Enemark لنگش را نتیجه اي مشخص و مهم در اثر اسیدوز تحت حاد می داند و شیوع لنگش بیشتر از20 درصد را در گله به عنوان شاخصی براي مشکل اسیدوز تحت حاد شکمبه بیان می کند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نقش تغذیه در پرورش دام

از طرف دیگر نقش مدیریت و بهینه سازي راحتی گاوها در کاهش استرس گرمایی، مولفه اي مهم درپیشگیري از لنگش است. هواي گرم باعث تغییر رفتارهاي خوابیدن و ایستادن حیوان می شود به شکلی که مدت زمان خوابیدن، کاهش پیدا کرده و زمان بیشتري صرف ایستادن بر روي کف بتونی می شود و این سبب افزایش لنگش می گردد. افزایش زمان ایستادن دام از 6/2ساعت به8/4 ساعت در روز از فصول سرد به گرم و کاهش زمان دراز کشیدن دام از 9/10ساعت به 9/7 ساعت در روز از فصول سرد به گرم گزارش شده است. این تغییرات رفتاري اثري منفی روي افزایش اسکور حرکتی در تابستان ایجاد می کند. لازم به ذکر است که راحتی گاو در پیشگیري از زخم هاي بافت شاخی سم و فضاي بین انگشتی اهمیت زیادي دارد.