آفات سویا- کرم غلاف خوار سویا

کرم غلاف خوار سویا (كرم غوزه‌ي پنبه)                           Helicoverpa armigera
     این آفت شب پره ای است از خانواده‌ي Noctuidae که به پنبه، گوجه فرنگی و ذرت خسارت وارد می سازد. دگردیسی این آفت از نوع کامل است و مراحل زیستی آن شامل تخم، لارو، شفیره و حشره‌ي کامل می باشند.  در بهار، با گرم شدن هوا، حشرات کامل ظاهر مي‌شوند و تخم های خود را به صورت انفرادی بر روی گیاهان میزبان به ويژه گیاهان گل‌دار قرار می دهند. تخم‌گذاری ممکن است در نزدیکی گل و یا بر روی سطح برگ انجام گیرد. شب‌پره‌ي ماده برای تخم‌گذاری سطوح کرک دار را به سطوح صاف و گیاهان بلند را به گیاهان کوتاه ترجیح می دهد. با توجه به همپوشاني نسل‌هاي این آفت، تشخیص پایان یک نسل سخت میباشد ولی به طور معمول در مناطق نیمه‌گرمسیر و معتدل 3 تا 5 نسل در سال دارد. لاروها پس از کامل شدن تغذیه گیاه را ترك مي‌كنند و در خاک به شفیره تبدیل می شوند. زمستان‌گذراني این آفت به صورت شفیره در درون خاک می باشد. لاروها مرحله زیستی خسارت زاي کرم غلاف خوار سویا می باشند که از گل‌ها و غلاف‌هاي سويا تغذیه مي‌كنند و ممکن است برگ‌ها را نیز مورد تغذیه قرار دهند. در اثر تغذیه، سوراخ هایی در این نواحی ایجاد می شوند.
         سمومی مانند ایندوکساکارب، تاکومی و کلرانترانیلی پرول که حشره‌کشهای نسبتا امنی برای انسان و محیط زیست  می باشند، می‌توانند با توجه به شرایط مزرعه مورد استفاده قرار گیرند. اقدامات زراعی مانند شخم پس از برداشت و استفاده از ارقام مقاوم، از مواردی هستند که باید به آنها توجه داشت.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا