مراحل فنولوژیکی گیلاس- گل آغازی و گلدهی

مراحل فنولوژیکی محصول و مشخصه های بیومتریک هر مرحله فنولوژی

گل آغازی
با وجود اینکه شکوفایی جوانه های گل و گلدهی درختان در فصل بهار تصویری واضح از فرآیند یکساله تولید مثل است، اما در حقیقت گل آغازی که شامل تغییرات میکروسکوپی غیر قابل مشاهده ای است که طی آن جوانه رویشی به جوانه گل تبدیل می شود، طی تابستان سال قبل صورت می‌گیرد. زمان دقیق گل آغازی بستگی به نژاد و وضعیت فیزیولوژیکی درخت دارد که این دو عامل نیز با وضعیت آب و هوا و عملیات مراقبتی درخت در ارتباط می‌باشند.
با اینکه در مرحله رکود، رشد و نمو مرفولوژیکی گیاه متوقف می‌شود، اما مطمئناً فرآیندهای فیزیولوژیکی در طول اواسط زمستان ادامه می‌یابد. در این میان فرآیندهایی که بهتر قابل تشخیص هستند شامل تجمع نشاسته و بزرگ شدن هسته و هستک در داخل سلول می باشند. اما بعد از اینکه نیاز سرمایی درخت به حد کافی تأمین شد و دمای هوا در بهار رو به افزایش نهاد، جوانه ها متورم می‌شوند و قسمت‌های مختلف گل به سرعت بالغ می‌شوند تا سرانجام به شکل نهایی خود در مرحله گلدهی کامل می‌رسند.

گلدهی
در گیلاس، بیشتر گل‌ها بر روی سیخک هایی با طول عمر زیاد (۱۰ تا ۱۲ سال) یا بر روی شاخه‌های ۲ ساله یا قدیمی تر تشکیل می‌شوند، اما تعداد کمی از جوانه ها نیز در نزدیکی قسمت پایین شاخساره های یکساله به وجود می‌آیند. هر جوانه با چندین فلس احاطه شده است و دارای ۲ تا ۴ گل می‌باشد و در هر سیخک نیز تعداد زیادی جوانه وجود دارد، لذا در زمان گلدهی کامل، گلچه های بسیار زیادی در درخت به وجود می‌آیند که به دلیل فراوانی و تراکمی که دارند، شاخه‌های جدای درختان را به صورت پیوسته نشان می‌دهند.