انتقال به تلنبار صحرائی و تغذیه کرم ابریشم

پرورش دهندگان کرم ابریشم در خصوص شرایط احداث تلمبار صحرائی مواردی ازقبیل احداث دریک فضای باز جهت برخورداری از جریان هوای مناسب و بدور از سایه درختان (آفتاب گیری مناسب) و همچنین هم جهت بودن با جهت  باد غالب برای تهویه هوای داخلی تلمبار را باید رعایت ومد نظر قرار د هند لذا به منظور  رشد سریع لاروها در شرایط مطلوب محیطی، بایستی مناسب ترین شرایط حرارتی، رطوبتی، تغذیه ای و بهداشتی برای آنها فراهم گردد.
تغذیه با برگهای مناسب (چیده شده در روز قبل وبدون نمناکی وآلودگی)
در این دوره نیازی به خرد کردن برگ نبوده و می توان برگ را همراه با شاخه روی بستر کرم قرار داد. به منظور پیشگیری از فشردگی برگها روی بستر، تغذیه مطلوبتر کرمها و تهویه مناسب ، توصیه می شود. از تغذیه کرمها با برگهای خیس؛ باران خورده؛ شبنم دار؛ خاک آلوده؛ پژمرده و خشبی باید قویاً خودداری گردد.تغذیه با برگهای خیس موجب بیماری کرمها و در شرایط حاد سبب ترکیدگی کرمها (بر اساس تجربیات محلی) می گردد .این اتفاق می تواند در کمترین زمان کلیه کرمها را از بین  برده و خسارت جبران ناپذیری به پرورش دهندگان وارد کند.  همچنین باید مطمئن بود که هنگام برداشت برگ ، درختان میوه مجاور این درختان ، سمپاشی نشده  باشند زیرا در صورت انجام سمپاشی، احتمال اینکه ذرات سم بوسیله  باد روی برگ درختان توت  نیز منتقل شده باشد، وجود دارد.تغذیه کرمها با برگهای آلوده به سم موجب نابودی آنها می شود. لازم است برداشت برگ ، صبح (پس از بین رفتن شبنم)و یا عصر هر روز انجام شود و از برداشت آن در زمان آفتاب شدید اجتناب گردد زیرا برداشت برگ در این زمان باعث خشکیدگی برگها شده و افزایش گرمای برگها موجب تخمیر و ترشیدگی آنها می گردد.
تغذیه شبانه در مواقع روزهای گرم
در روزهای گرم بهترین زمان تغذیه کرم ابریشم ، شبها میباشد ، یعنی برگهای چیده شده در روز ضمن نگهداری در سایه ومحل خنک بایستی در طول شب برای کرمهای در حال رشد به منظور تغذیه به تلمبار  منتقل گردد.( یعنی یک مرحله در شب تغذیه صورت گیرد) البته در شبهایی که هوا رو به سردی می رود  بایستی نسبت به تامین حرارت تا 26 درجه سانتیگراد اقدام گردد.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کرم ابریشم و مدیریت توتستان