جدیدترین توصیه های فنی هندوانه


آخرین توصیه های پرورش هندوانه بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/03

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

• پایش آفت وبیماری وعلف های هرزدر مزارع سبزی وصیفی جات وعلوفه وحبوبات آبی

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• خودداری از انتقال سبزی جات وصیفی جات از خزانه به مزارع بدلیل کاهش رطوبت وافزایش دما