ترکیب زنبورها در کندو: زنبور نر

زنبور نر از تخم بدون نطفه توليد میشود، جثه آن پهن تر و حجيم تر از زنبور کارگر است و بدنش پوشيده از مو است هنگام پرواز صدای بالها بيشتر از زنبوران کارگر است. زنبور نر فقط کروموزم های مادر را به ارث می برد، زنبور نر فاقدنيش بوده و قادر به جمع آوری گرده و نوش نيست، در کار کندو نيز دخالتی ندارد و حتی در خوردن غذا بايد توسط کارگران به او کمک داده شود وچنانچه او را از کارگران جدا کنيم، به زودی از بين خواهد رفت. تنها وظيفه زنبور نر جفتگيری با ملکه های جوان است. زنبورنرتاروزهشتم پس ازتولددرکندوبه سرمیبردوبيشتراوقات را به استراحت می پردازد، از روز هشتم به بعد زنبور نر قادر به جفتگيری است.

زنبورداری علمی با کشتیار: ترکیب زنبورها در کندو: زنبور کارگر

زنبور نر دارای ً تقريبا ١١ ميليون اسپرم است. عمر طبيعی زنبورنر در حدود ٦٠ روزاست وتعداد آنها درهر کندو ً تقريبا به ٦٠٠ــ٥٠٠ عدد میرسد. زنبورهای نر مجاز هستندکه از يک کندو به کندوی ديگر بروند. دوره دگرديسی آن ٢٤ روز است. با تمام شدن شهد در منطقه، کارگران آنها را از کندو رانده و بر اثر بی غذايی می ميرند. اين علامت تمام شدن گلها و هشداری به زنبورداران است، تا در انتقال کندوهای خود به منطقه پرگل ديگری اقدام کنند.


 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری