نقش باد در باغات انگور

هرچند درخت مو بدليل دارا بودن گلهاي بدون شهد و رنگ جذاب ، حشرات را به سمت خود جلب نمي نمايد و جهت گرده افشاني نياز به باد دارد اما از موضوعات مهم ديگري كه در انتخاب محل احداث باغ انگور بايستي بدان توجه بسيار نمود جهت و سرعت وزش باد است. در سيستم هاي كاشت خوابيده (سنتي) معمولاً جهت جوي پشته ها عمود بر جهت وزش باد غالب منطقه ايجاد مي گرديد و بوته ها درشيب سمت باد كشت شده و تنه و شاخساره ها بر روي پشته و موافق جهت باد هدايت ميگرديدند تا باد بتواند به سهولت و بدون آسیب و جابجا نمودن شاخه ها از روی آنها عبور نماید.

با کشتیار بیشتر بدانیم: تابش آفتاب و میوه انگور

اما در سيستم هاي جديد (ايستاده) ، ضروريست رديف كاشت نهالها در جهت وزش باد قالب منطقه طراحي گرديده تا جريان باد بتواند از ميان رديف ها به راحتي عبور نموده و در صورت وجود باد  شديد، باد موجب خواباندن رديفها نگردد. همچنين در مناطقي كه وقوع بادهاي دائمي، خشك و شديد تابستانه وجود دارد لازم است نسبت به احداث باد شكن عمود بر جهت وزش باد اقدام نمود. براي اين منظور لازم است(بسته به شدت و وزش باد منطقه) بين سه تا شش رديف درخت در هر خط باد شكن كشت نمود ه و به فواصل 50 تا 100 متر بسته به ارتفاع باد شكن، بايستي كشت خطوط باد شكن تكرار گردد.