عملیات آبیاری و خاکورزی باغات انار

آبیاری: پس از عملیات شخم که در اوایل فروردین انجام می گردد، باغ انار را عموماً تا اواخر اردیبهشت ماه آبیاری نمی کنند تا گلهای باردهنده بیشتری روی درختان ظاهر گردیده و ریشه های جدید به فعالیتهای بیشتری وادار شوند. باید سعی شود که طی آبیاری های اول و دوم درختان کاملاًسیراب شوند. دور آبیاری در زمینهای با ابفت خاک سبک هفته ای یکبار و در زمینهای سنگین هر ده روز یکبار انجام می گردد. با وجود آنکه مقاومت به کم آبی در انار در مقایسه با اکثر درختان میوه زیاد است ولیکن آبیاری نامنظم بخصوص هنگامی که درخت میوه دارد، اغلب باعث ترکیدن میوه می شود.
میزان آب مورد نیاز هرهکتار باغ به روش سنتی تقریباً 30000 متر مکعب است. تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که آب مصرفی در روش کرتی 21000 و در روش جوی و پشته 15000 و در روش قطره ای 7000 متر مکعب در طی فصل رشد می باشد.
 عملیات خاکورزی: باغات انار هر ساله نیاز به شخم دارند و زمان مناسب آن از اواخر پاییز تا اوایل بهار می باشد. عمق مناسب خاکورزی 25 تا 40 سانتیمتر می باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مراحل کاشت و تولید محصول انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار