ارقام گيلاس وخصوصيات آنها

گيلاس شماره يك كرج :
مبداء اين رقم نا مشخص است . تيپ رشدي آن بصورت جامي با شاخه هاي مايل مي با شد . شروع گلدهي اواخر فروردين و به مدت حدود 14 روز به طول مي انجامد و زمان رسيدن ميوه ها در هفته آخر خرداد مي باشد .
متوسط عملكرد درخت 58 كيلوگرم،  رنگ ميوه قرمز جگري وزن متوسط آن 6 گرم است . نوع مصرف آن بصورت تازه خوري وكمپوت مي باشد .
گيلاس قرمز رضائيه :
مبداء اين رقم اروميه است. تيپ رشدي اين رقم به صورت جامي با شاخه هاي مايل مي باشد. شروع گلدهي اواخر فروردين (23 فروردين) و بمدت 15 روز به طول مي انجامد . هفته اول تير ماه مي رسد . متوسط عملكرد درخت 65 كيلوگرم ، در زمان رسيدن رنگ ميوه زرد وگلي و وزن متوسط ميوه 8 گرم است . نوع مصرف آن بصورت تازه خوري وكمپوت است .
گيلاس سفيد رضائيه :
مبداء اين قم اروميه است. تيپ رشدي آن به صورت جامي با شاخه هاي مايل مي باشد . شروع گلدهي اواخر فروردين (25 فروردين) و به مدت 13 روز به طول ميانجامد. تاريخ رسيدن ميوه هفته اول تيرماه ، متوسط عملكرددرخت 50 كيلوگرم. رنگ ميوه كرم و وزن متوسط آن 7 گرم است .
گيلاس فرا سيدا :
مبداء اين رقم نا مشخص است . تيپ رشدي آن به صورت گسترده با شاخه هاي مايل   مي با شد . شروع گلدهي اواخر فروردين (23فروردين) و به مدت 13 روز به طول مي انجامد. تاريخ رسيدن ميوه هفته دوم خرداد (كه يكي از ارقام زود رس مي باشد) متوسط عملكرد درخت 50 كيلو گرم است . رنگ ميوه قرمز مايل به جگري و وزن متوسط ميوه 9/6 گرم است .مصرف آن به صورت تازه خوري وكمپوت است
گيلاس ناپلئون :
مبداء اين رقم فرانسه است .تيپ رشدي آن بصورت جامي با شاخه هاي مايل ميباشد . شروع گلدهي اواخر فروردين به مدت 15 روز به طول مي انجامد ، تارخ رسيدن ميوه هفته آخر خرداد ،متوسط عملكرد درخت 55 كيلوگرم ، رنگ ميوه زرد وگلي ووزن آن به طور متوسط 4/5 گرم است . نوع مصرف آن به صورت كمپوت و تازه خوري است .
گيلاس بينگ :
مبداء اين رقم آمريكا است . تيپ رشد آن به صورت جامي با شاخه هاي مايل مي باشد . شروع گلدهي اواخر فروردين (23فروردين ) و به مدت 14 روز به طول مي انجامد . در اواخر خرداد ماه ميوه آن مي رسد . متوسط عملكرد آن 60 كيلوگرم بوده ، رنگ ميوه زرشكي ، وزن متوسط هر ميوه 7 گرم است . نوع مصرف به صورت تازه خوري وكمپوت است .
گیلاس لامبرت:
مبداء اين رقم آمريكا است . تيپ رشد آن به صورت كشيده با شاخه هاي تقريبا عمودي مي باشد ، شروع گلدهي اواخر فروردين (25 فروردين) و به مدت 16 روز به طول مي انجامد. تاريخ رسيدن ميوه آن هفته اول تير ماه ومتوسط عملكرد درخت 50 كيلو گرم ، رنگ ميوه قرمز مايل به جگري و وزن آن 8 گرم است. نوع مصرف آن به صورت تازه خوري وكمپوت است .
گيلاس بلادي باربون :
مبداء اين رقم ايتاليا است تيپ رشدي آن به صورت جامي با شاخه هاي مايل مي باشد . شروع گلدهي اواخر فروردين (24 فروردين) و به مدت 15 روز به طول مي انجامد .تاريخ رسيدن ميوه آن به هفته سوم خرداد ، متوسط عملكرد درخت 60 كيلو گرم، رنگ ميوه قرمز مايل به جگري و وزن آن 7 گرم است . نوع مصرف آن به صورت تازه خوري وكمپوت است .
گيلاس زرد دانشكده :
مبداء اين رقم كرج است ، تيپ رشدي آن به صورت جامي  با شاخه هاي  مايل مي باشد . شروع گلدهي اواخر فروردين (23 فروردين) و به مدت 14روز به طول مي انجامد . تاريخ رسيدن ميوه هفته اول تير ماه ، متوسط عملكرد دزخت 60 كيلو گرم، رنگ ميوه زرد وگلي و وزن متوسط ميوه 5/8 گرم مي باشد . نوع مصرف آن به صورت تازه خوري و كمپوت است .
گيلاس شبستر :
مبداء اين رقم اردبيل است . تيپ رشدي آن جامي با شاخه هاي مايل مي باشد ، شروع گلدهي اواخر فروردين (23فروردين ) وبه مدت 15 روز به طول مي انجامد تاريخ رسيدن ميوه هفته سوم خرداد،  متوسط عملكرد درخت 75 كيلو گرم، رنگ ميوه قرمز مايل به جگري و وزن متوسط ميوه 7 گرم است . نوع مصرف آن به صورت تازه خوري وكمپوت است .
گيلاس صورتي لواسان :
مبداء اين رقم لواسان تهران است. تيپ رشدي جامي با شاخه هاي مايل مي باشد. شروع گلدهي اواخر فروردين (23فروردين) و به مدت 15 روز به طول مي انجامد .تاريخ رسيدن ميوه هفته اول تير ماه ،متوسط عملكرد آن 58 كيلو گرم است، رنگ ميوه زرد گلي، وزن آن 4/5 گرم است . نوع مصرف تازه خوري وكمپوت است .