جدیدترین توصیه های فنی مرکبات


آخرین توصیه های پرورش مرکبات بر اساس وضعیت محصول و پیش بین های هواشناسی در کشور - 1399/07/07

استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:

• عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات به علت وزش باد وبارش در تمامی استانها

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

• تعویق انداختن عملیات سم پاشی و محلول پاشی باغات مرکبات بدلیل وزش باد شدیددراستان خوزستان

• تنظیم دور آبیاری مزارع برنج ومرکبات با توجه به نوسانات دماو شرجی بودن هوا

• کود دهی و محلول پاشی مرکبات پس از برداشت جهت باروری و میوه دهی در سال آینده و مقاومت به سرما

استان های اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:

• عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات به علت وزش بادشدید دراستان های یزد،خراسان جنوبی،اصفهان وفارس

• جهت بالا بردن راندمان آبیاری در باغات پسته (و جلوگیری از ریزش برگ ها) و باغات انار( جهت جلوگیری از ترکیدگی میوه) آبیاری شبانه انجام شود.

• آبیاری سنگین باغات پسته همراه با کود سولو پتاس و اوره جهت خندان شدن پسته

• استان های البرز، تهران، قزوین و سمنان:

• عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات به علت وزش باد وباران دراستان های تهران وسمنان

• آبیاری باغات پسته ،آماده سازی برای پیوندومحلول پاشی بعداز برداشت