نیازهای آب و هوایی برای محصول بادمجان

بادمجان بومي نواحي گرم بوده و در مقابل سرما حساس است(دماي كمتر از 16 درجه سانتیگرادخسارت به بارمي آورد). براي تولید بادمجان، یك فصل رشد طولاني حدود 120 روز نیاز است. بهترین رشد بادمجان دردماي 21 تا 29 درجه سانتیگراد اتفاق میافتد. دما و رطوبت بالا نیز عملكرد را كاهش می دهد. بادمجان مي تواند خشكي و غرقابي را تحمل كند ولي دوره های طولاني غرقاب خاك باعث شیوع پاتوژن های  فساد ریشه می شود.بادمجان را از لحاظ نیاز نوري جزو گیاهان خنثي طبقه بندي می کنند ولیكن براي رشد و نمو مطلوب نیاز به گرما و نوركافي دارد.

با کشتیار بیتشر بدانیم: آماده سازي زمین برای کاشت بادمجان

نور ضعیف در ایام زمستان درگلخانه ها، بدشكل شدن میوه و افتادن گل و غنچه ها را باعث می شود.براي تشكیل مناسب گلها شدت نور بیش از 10 كیلو لوكس نیاز است و در عین حال میزان گرماي داخل گلخانه ها نباید پائین تر از 20 درجه سانتیگراد باشد. کاهش گرمای هوا به ویژه گرمای خاک(کمتر از 18 درجه سانتیگراد) نیز اغلب اختلالاتي مثل افتادن گل و غنچه را در پي دارد. اگر هدف تولید بذر باشد، دماي روزانه 25-32 و دمای شبانه21-27  درجه سانتیگراد مناسب است.

 

بازه های دمائی بهینه برای مراحل مختلف رشد

مرحله رشد

دمای شبانه

دمای روزانه

جوانه زنی

25-23

25-23

تا زمان انتقال اول نشاء

20-18

25-20

پرورش نشاء

20-18

20-18

کاشت

20-18

25-18

انتقال نشاء به زمین اصلی

25-18

25-18