مراحل فنولوژیکی محصول سویا

مراحل فنولوژیکی محصول سویا
به طور کلی ، مراحل فنولوژیکی لوبیا به دو فاز اصلی تقسیم می شود که شامل پنج مرحله در فاز رویشی V ( جوانه زنی بذر ، سبز شدن و ظهور لپه ها در سطح خاک ، ظهور برگ های اولیه ، ظهور سه برگچه اول و ظهور سه برگچه سوم ) که بر اساس تعداد گره روی ساقه اصلی استوار است و پنج مرحله در فاز زایشی ، R ( آغاز گلدهی یا تشکیل غنچه های گل ، گلدهی ، تشکیل نیام ، پرشدن نیام و دانه و رسیدگی فیزیولوژیکی ) که روی خصوصیات نیام و دانه بیشتر تکیه دارد ، می باشد

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا